Hoewel de relatie tussen een boekhouder en zijn cliënt in eerste instantie steunt op het wederzijds vertrouwen tussen beide partijen, dienen bepaalde afspraken op papier gezet worden in een “opdrachtbrief“. De opmaak hiervan wordt ons verplicht opgelegd door ons beroepsinstituut, het BIBF. Daar het een verplichting is, zal het BIBF gerichte kwaliteitscontroles hierop uitoefenen. Hiertoe vragen wij aan u, onze klant(en), om zich hiermee in regel te stellen mocht dit nog niet gebeurd zijn.

Geen enkele nieuwe opdracht mag worden aanvaard zonder voorafgaandelijk een opdrachtbrief te ondertekenen tussen ons als boekhouder en u als cliënt.

De opdrachtbrief beschrijft uitgebreid de details over onze professionele relatie.  Gelieve dit bovenaan aan te vullen met uw gegevenselke pagina te paragraferen en op de laatste pagina uw naam, handtekening en ‘gelezen en goedgekeurd’ te noteren.

Naast de opdrachtbrief zal het BIBF onder meer ook nagegaan in hoeverre wij de zaakvoerders/bestuurders en uiteindelijke begunstigden kunnen identificeren (naam en woonplaats) aan de hand van documenten.

Mogen wij u daarom vragen om op deze verklaring de uiteindelijke begunstigden in te vullen (naam en voornaam) en deze verklaring te dagtekenen en ondertekenen en ons samen met de afdruk van uw/hun elektronische identiteitskaart per kerende e-mail terug te bezorgen.

Mocht u niet over de mogelijkheid beschikken om een dergelijke afdruk (via de gratis te downloaden eID–software en een – bij ons verkrijgbare – kaartlezer) te maken, kunt u steeds met de identiteitskaart(en) langskomen op ons kantoor.  Mocht dit evenmin mogelijk zijn, kan een gewone kopie gemaakt worden van de identiteitskaart (recto / verso) en kan op die kopie het adres van het domicilie genoteerd worden, samen met de handtekening van de uiteindelijke begunstigde.

De uiteindelijke begunstigden zijn – kort gezegd – alle natuurlijke personen die rechtstreeks of onrechtstreeks eigenaar zijn van 25 % van de aandelen van de vennootschap (voor verdere uitleg, zie bijlage bij verklaring). Voor een éénmanszaak gaat het over de zaakvoerders.

Verder vindt u een algemene volmacht aan ons kantoor voor het behartigen van uw boekhoudkundige belangen.  Dit wordt vaak opgevraagd bij een controle van de BTW, belastingen, … alsook indien wij in uw naam opdracht geven aan het ondernemingsloket om een wijziging door te voeren.  Gelieve de gegevens bovenaan aan te vullen en te ondertekenen bij ‘lastgever’.

Via deze links kunt u de betreffende documenten opvragen:

Bedankt om dit in orde te brengen (mocht dit nog niet gebeurd zijn).