Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Bedrijven en winkels mogen terug open, maar opvang voor de kinderen is in deze uitzonderlijke tijden nog niet evident. 
De overheid besliste om ondernemers te helpen zodat ze hun zelfstandige activiteit makkelijker kunnen combineren met de opvoeding van hun kinderen. Daarom voert ze voor de maanden mei en juni een tijdelijke ouderschapsuitkering in. Een regeling die je kunt vergelijken met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Voor wie?

Ouders die zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

 • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
 • de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

Welke uitkering krijg je tijdens je corona-ouderschapsverlof?

Je krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand of 875 euro in een eenoudergezin.

Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Let wel: deze uitkering kan je niet combineren. met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Vraag je bijvoorbeeld ook een uitkering overbruggingsrecht aan voor de maand mei, dan kan je je ouderschapsuitkering beter laten vallen.

Hoe vraag je het corona-ouderschapsverlof aan?

Om van de regeling gebruik te maken, moet je als zelfstandige een aanvraag indienen waarin je het volgende aangeeft:

 • de begin- en einddatum van de gedeeltelijke onderbreking;
 • de naam van de persoon voor wie wordt gezorgd en de band die de aanvrager ermee heeft;
 • een verklaring op eer dat je zelfstandige activiteit wordt beïnvloed door deze zorg.

Meer informatie kan je verkrijgen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.

Unisono (= Sabam) voorziet in een solidariteitsbijdrage

Heeft u uw horeca-of handelszaak verplicht moeten sluiten door de coronacrisis? Wist u al dat u dan recht heeft op een solidariteitsbijdrage ter waarde van 1 maand auteursrechten? 

Hoewel de cultuursector zelf enorm zwaar getroffen wordt door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden, willen de auteurs, componisten en uitgevers van Sabam zich hierdoor solidair opstellen met andere getroffen sectoren.

Heb ik ook recht op een solidariteitsbijdrage?

Unisono biedt een solidariteitsbijdrage aan:

 • alle horeca- en de handelszaken die verplicht gesloten zijn door de overheidsmaatregelen;
 • kleine voedingswinkels, zoals chocolatiers, die zelf beslisten te sluiten;
 • ondernemingen van autocars en autobussen, die door het verbod op niet-essentiële reizen en verplaatsingen hun activiteiten moeten staken.

Hoe vraag ik mijn solidariteitsbijdrage aan?

Via uw persoonlijk MyUnisono–account vraagt u snel en eenvoudig uw bijdrage aan. Hebt u nog geen account? Maak er dan snel één aan. Via MyUnisono kan u bovendien online uw licenties aanvragen en uw lopende dossiers beheren.

De MyUnisono-account kan zeer snel aangemaakt worden: u hoeft niet in te loggen met identiteitskaart en hoeft zelfs uw klantennummer niet bij de hand te hebben.

Hoe ontvang ik mijn solidariteitsbijdrage?

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • betaalde u de Unisono-factuur van dit kalenderjaar al? Dan ontvangt u een creditnota en een terugbetaling ter waarde van 1 maand auteursrechten op het rekeningnummer waarmee u de betaling uitvoerde;
 • ontving u de Unisono-factuur van dit kalenderjaar al, maar voerde u de betaling nog niet uit? Dan ontvangt u een creditnota ter waarde van 1 maand auteursrechten, en betaalt u enkel het verschil;
 • ontving u nog geen factuur voor dit kalenderjaar? Ook dan vraagt u best uw solidariteitsbijdrage aan. U ontvangt dan meteen een aangepaste factuur waarbij het totale facturatiebedrag verminderd wordt met 1 maand auteursrechten.

Compensatiepremie bij groot omzetverlies door coronavirus

Wij informeerden u reeds over de hinderpremie van 4.000 euro die door de overheid werd voorzien voor ondernemingen die verplicht moeten sluiten door de coronacrisis.

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van deze crisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Dergelijke ondernemers vinden we in allerlei sectoren zoals in de evenementensector, (para-)medische beroepen, dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers of gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel. Zij krijgen een corona compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren.

  

Komt mijn onderneming in aanmerking voor de subsidie?

Je komt in aanmerking als je tot één van de volgende categorieën behoort:

 • Zelfstandige in hoofdberoep
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft van minstens € 13.993,78
 • Zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen (netto belastbaar inkomen) heeft tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld (= helft van de premie) : premie bedraagt 1.500 euro in plaats van 3.000 euro
 • Een vennootschap met rechtspersoonlijkheid van privaat recht met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een buitenlandse onderneming met vergelijkbaar statuut met minstens 1 VTE werkend vennoot of minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid
 • Een vereniging met economische activiteit met minstens 1 VTE bij de RSZ ingeschreven personeelslid.

Gepensioneerden die een zelfstandige activiteit uitoefenen en student-zelfstandigen komen in aanmerking voor zover ze voldoen aan voormelde voorwaarden. Ook journalisten en andere beroepscategorieën die van rechtswege zijn vrijgesteld van de wettelijke bijdragen kunnen genieten van deze steunmaatregel. Ook zij ontvangen een premie van 1.500 euro in plaats van 3.000 euro.

Uitgesloten ondernemingen

Volgende ondernemingen zijn uitgesloten:

 • holdingvennootschappen;
 • patrimoniumvennootschappen (verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen);
 • activiteiten van hoofdkantoren;
 • managementvennootschappen waarvan de zaakvoerder van de onderneming zakelijke diensten verleent aan een onderneming die reeds de compensatiepremie ontving en waarin deze zelfde persoon bestuurder, vennoot of zaakvoerder is.
 • de ondernemingen die verplicht werden te sluiten door de federale maatregelen en bijgevolg aanspraak maken op een corona hinderpremie (dit geldt dus niet voor de zelfstandigen in bijberoep). 

 

Welke activiteit moet mijn onderneming uitoefenen om in aanmerking te komen voor de subsidie?

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen:

 • De hoofdactiviteit van je onderneming behoort op 13 maart 2020 volgens je inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) tot één van de activiteiten opgenomen in deze lijst van nace-codes. Het betreft:
  • de eventsector en de andere ondernemingen die indirect door de sluitingen en afgelastingen ten gevolge van de coronamaatregelen worden getroffen;
  • de (para)medische beroepen en technische controle die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen;
  • de dienstenleveranciers die ten gevolge van de coronamaatregelen alleen nog dringende interventies mogen doen of waarbij bepaalde werklocaties worden afgesloten;
  • de ondernemingen die essentiële diensten leveren.
 • Zelfstandigen in bijberoep die verplicht moesten sluiten ingevolge de opgelegde federale maatregelen, maar die niet in aanmerking komen voor de corona hinderpremie. 
 • Ondernemingen die niet verplicht hun fysieke vestiging moesten sluiten, maar een substantiële exploitatiebeperking ondergaan ten gevolge van de opgelegde federale maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Ondernemingen die een verminderde omzet hebben die niet gerelateerd is aan de coronacrisis komen niet in aanmerking.

 

Welke omzetdaling moet ik aantonen om  in aanmerking te komen voor de subsidie?

De onderneming moet een omzetdaling van minstens 60% hebben ten gevolge van vermelde exploitatiebeperkingen door de coronamaatregelen.

De periode waarin de omzetdaling zich moet manifesteren loopt van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020. De referentieperiode is de periode van 14 maart 2019 tot en met 30 april 2019. Indien de referentieperiode een abnormaal lage omzet aantoont (voorbeelden: ingevolge zwangerschapsverlof of arbeidsongeschiktheid) mag de periode vervangen worden door een andere referentieperiode.

Voor startende ondernemingen geldt als referte de verwachte omzet van 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020 in een financieel plan. Startende ondernemingen die geen financieel plan moesten neerleggen bij opstart (bv. eenmanszaken) moeten een financieel plan opstellen om de lagere omzet te verantwoorden.

De omzetdaling is de daling van de omzet (excl. btw) ingevolge verminderde prestaties door exploitatiebeperkingen opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad, dus niet door uitgestelde facturatie. De omzetdaling wordt aangetoond op basis van een van volgende elementen:

 • dagontvangsten
 • geleverde prestaties
 • tijdsregistratie

Deze corona compensatiepremie is een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen. Dit betekent concreet dat de omzetdaling het direct of indirect gevolg moet zijn van de coronamaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad. We vragen u om de link te leggen tussen de maatregelen die moeten nageleefd worden en de gevolgen hiervan op uw beroepsuitoefening. U moet dit zelf motiveren bij de indiening van uw aanvraag. Hiervoor dient u te vermelden

 1. over welke coronamaatregel het gaat – check hiervoor de FAQ van de Nationale Veiligheidsraad en vlaio.be/corona
 2. en hoe deze coronamaatregel de normale uitoefening van uw beroep onmogelijk maakt

Uitzondering omzetdaling

Een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende minder dan 80% is tewerkgesteld, hoeft de omzetdaling van 60% niet aan te tonen, indien hij verplicht moest sluiten ingevolge de federale maatregelen.

 

Hoeveel bedraagt de corona compensatiepremie?

Ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep of gelijkgesteld

Wie omwille van de exploitatiebeperkingen door de federale coronavirusmaatregelen een omzetdaling van 60% heeft in de periode 14 maart 2020 tot 30 april 2020, krijgt een forfaitaire premie van € 3.000.

De premie wordt verhoogd met een premie voor elke bijkomende exploitatiezetel gelegen in het Vlaamse Gewest, voor zover er minstens één voltijdsequivalent (VTE) personeelslid, ingeschreven bij de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid (RSZ), tewerkgesteld is. 

Indien een onderneming meerdere exploitatie- of uitbatingszetels heeft, wordt het aantal premies beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Zelfstandigen in bijberoep

Ben je een zelfstandige in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen had tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 en als loontrekkende niet 80% of meer is tewerkgesteld? Dan kom je in aanmerking voor de éénmalige forfaitaire premie van € 1.500 bij een omzetdaling van 60% of als je verplicht werd de deuren te sluiten ingevolge de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad.

 

Hoe de corona compensatiepremie aanvragen?

Aanvraag duurt minder dan 6 minuten én kan je eenvoudig zelf indienen

De aanvraag bestaat uit slechts 3 schermen, die we in deze korte, visuele handleiding stap voor stap doorlopen.

Indien u niet beschikt over een kaartlezer of uw pincode van uw identiteitskaart vergeten bent, kan u ook aanmelden aan de hand van de itsme-app of het federaal token. 

Als bovenstaande opties niet lukken, kan u tenslotte ook een e-mail sturen naar info@vlaio.be. Wij kunnen u aanraden om in de e-mail dezelfde informatie te geven als gevraagd wordt in de digitale toepassing.  Let op! Aanvragen per mail duren langer om verwerkt te worden dan de digitale aanvragen. 

De premie moet aangevraagd worden voor 30.06.2020.