Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Let op voor hoge facturen van uw sociaal secretariaat!

Ondernemingen krijgen een automatisch uitstel van betaling van twee maanden voor de bedrijfsvoorheffing, zonder boetes of interesten te moeten betalen, voor de volgende aangiftes:

 

Betaling voor

Termijn verlengd tot

Maandaangifte – februari 2020

13 mei 2020

Maandaangifte – maart 2020

15 juni 2020

Kwartaalaangifte – 1ste kwartaal 2020

15 juni 2020

Maandaangifte – april 2020

15 juli 2020

 

Hoewel we dergelijke maatregelen in sommige gevallen beschouwen als een welgekomen uitstel om financiële ademruimte te creëren, zien we hierin ook een gevaar voor de toekomst.

Dit uitstel wordt bijna steeds automatisch verrekend door uw sociaal secretariaat. We stellen vast dat elk sociaal secretariaat (SD Worx, Liantis, Partena Professional, …) hier op een andere manier mee om gaat.  Ook het feit of u al dan niet werkt met domiciliëring van uw facturen kan zorgen voor een andere uitwerking van deze maatregel. In sommige gevallen wordt de bedrijfsvoorheffing niet aangerekend; in andere gevallen wordt het automatisch betaalde bedrag aan bedrijfsvoorheffing teruggestort.

We willen u waarschuwen dat uitstel in dit geval absoluut geen afstel is, zoals u kan zien in bovenstaande tabel met betaaltermijnen. 
U zal de bedrijfsvoorheffing dus alsnog moeten betalen. 

Graag adviseren we om uw facturen en betalingen aan uw sociaal secretariaat na te kijken om te weten welke betalingen u nog te wachten staan.  Indien u twijfelt over openstaande schulden, kan u natuurlijk ook steeds uw sociaal secretariaat contacteren.

Verhoogde controles op subsidiebedrog

Momenteel hebben al ruim 125.000 ondernemers de hinderpremie aangevraagd en ook voor de compensatiepremie werden al meer dan 40.000 aanvragen geregistreerd. Wie premies onrechtmatig aanvraagt, riskeert zware sancties.

VLAIO controleert mogelijk misbruik van het premiesysteem strikt en zal de inspectiecapaciteit verdubbelen. Dat heeft Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist.  Op subsidiebedrog staan geldboetes tot 800.000 euro en gevangenisstraffen tot 5 jaar.

De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om steunmaatregelen te gebruiken waarbij de ondernemers snel hun premie ontvangen en er dus pas achteraf een controle plaats vindt. 

Om die controle op de toekenning van de premies nog beter te kunnen uitvoeren, wordt de inspectiedienst van het Agentschap Innoveren en Ondernemen uitgebreid. Het team van 15 mensen krijgt nu versterking van nog eens 15 extra mensen. 

Tot 5 jaar na uitbetaling van de subsidie kan VLAIO op basis van administratieve gegevens en van de boekhouding controles uitvoeren. De subsidie kan teruggevorderd worden in geval van niet-naleving van de voorwaarden.

Er is een verschil in aanpak voor de corona hinderpremie en de corona compensatiepremie.

Voor de hinderpremie is er een locatie die moet worden gesloten. Op basis van de aanvraag zelf werden reeds meer dan 21.000 aanvragen automatisch geweigerd o.a. omdat de activiteit niet onderworpen was aan een verplichte sluiting. In het verdere inspectieplan zullen ook de goedgekeurde aanvragen nog onderzocht worden.

Voor de compensatiepremie moet de ondernemer een omzetdaling van minstens 60% aantonen in de periode van 15 maart 2020 tot 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar of een andere relevante periode. Dit moet worden aangetoond op basis van geleverde prestaties of bijvoorbeeld kasontvangsten. Voor catering, verhuur van feestkledij, evenementen, … is de terugval in activiteiten vooraf duidelijk in te schatten. Voor andere beroepen is dat minder het geval, terwijl ook die een beroep kunnen doen op de premie. De compensatiepremie kan aangevraagd worden sinds 4 mei 2020, ook hier zullen controles gebeuren. 

Als VLAIO vaststelt dat de subsidie onterecht werd aangevraagd of er foutieve gegevens werden meegedeeld, zal de premie worden teruggevorderd. VLAIO zal voor elke vorm van subsidiebedrog ook klacht indienen bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie die vervolgens de geldboete of gevangenisstraf zal bepalen.

Kan ik mijn corona hinder- of compensatiepremie annuleren?

Dit is zeker mogelijk, maar VLAIO wijst er wel op dat er bij een annulatie van de hinderpremie geen enkele mogelijkheid meer is om een nieuw dossier hinderpremie in te dienen. 

In die zin beveelt VLAIO aan dat men in eerste instantie een mail stuurt naar het Contact Center (info@vlaio.be), zodat kan worden nagekeken dat het daadwerkelijk een echte annulatie betreft. Zo ja, kunnen zij dan de link naar het webformulier bezorgen. 

Corona-ouderschapsverlof voor zelfstandigen

Bedrijven en winkels mogen terug open, maar opvang voor de kinderen is in deze uitzonderlijke tijden nog niet evident. 
De overheid besliste om ondernemers te helpen zodat ze hun zelfstandige activiteit makkelijker kunnen combineren met de opvoeding van hun kinderen. Daarom voert ze voor de maanden mei en juni een tijdelijke ouderschapsuitkering in. Een regeling die je kunt vergelijken met het corona-ouderschapsverlof voor werknemers.

Voor wie?

Ouders die zorgen voor één of meerdere kinderen die jonger zijn dan 12 jaar. Voed je een kind met een beperking op? Dan geldt een leeftijdsgrens van 21 jaar en in sommige gevallen helemaal geen leeftijdsbeperking.

Volgende zelfstandigen komen in aanmerking:

  • de zelfstandige in hoofdberoep, meewerkend partner of student-zelfstandige;
  • de zelfstandige in bijberoep en de zelfstandigen die actief zijn na de wettelijke pensioenleeftijd, op voorwaarde dat het bedrag van hun wettelijk verschuldigde voorlopige bijdragen gelijk is aan de bijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

Welke uitkering krijg je tijdens je corona-ouderschapsverlof?

Je krijgt een uitkering van 532,24 euro per maand of 875 euro in een eenoudergezin.

Zijn beide ouders zelfstandige? Dan komen ze alle twee in aanmerking voor de tijdelijke ouderschapsuitkering.

Let wel: deze uitkering kan je niet combineren. met een andere uitkering in het zelfstandigenstelsel. Vraag je bijvoorbeeld ook een uitkering overbruggingsrecht aan voor de maand mei, dan kan je je ouderschapsuitkering beter laten vallen.

Hoe vraag je het corona-ouderschapsverlof aan?

Om van de regeling gebruik te maken, moet je als zelfstandige een aanvraag indienen waarin je het volgende aangeeft:

  • de begin- en einddatum van de gedeeltelijke onderbreking;
  • de naam van de persoon voor wie wordt gezorgd en de band die de aanvrager ermee heeft;
  • een verklaring op eer dat je zelfstandige activiteit wordt beïnvloed door deze zorg.

Meer informatie kan je verkrijgen bij jouw sociaal verzekeringsfonds.