Nieuws

Schrijf je nu in op onze nieuwsbrief

Bye bye kaartlezer: maak kennis met de ITSME-app

 

Als het goed is, mag het ook gezegd worden.

Dankzij de ITSME-app nemen we afscheid van de kaartlezer.   
Met de applicatie kunt u in een handomdraai inloggen bij uw online bank, de overheidsportalen en nog vele andere websites.  Met enkel een vingerafdruk of een code kan u tevens transacties goedkeuren, documenten ondertekenen en zoveel meer.

 

Blijf maar lekker waar je bent

U heeft wel andere dingen te doen dan naar de bank te hollen of naar ons, uw boekhouder, om uw identiteitskaart even in de lezer te komen steken.  
Dat weten we.  
Toch vragen we u vaak om langs te komen hiervoor.  Een aanvraag KMO-portefeuille, uw personenbelasting indienen, invullen van het UBO-register,… 
Het gebruik is snel, eenvoudig en de applicatie is bovendien gratis EN veilig!

 

Talloze mogelijkheden

Vandaag werkt ITSME al samen met heel wat bekende en minder bekende partners. Bij de grote banken zoals ING, Belfius, KBC en BNP Paribas Fortis is het al niet meer noodzakelijk om te sukkelen met verschillende kaartlezers.  Met de app kunt u zowel inloggen als transacties bevestigen.

Wij zijn vooral gelukkig met de samenwerking met CSAM; deze module wordt gebruikt om zowat op alle belangrijke overheidsportalen in te loggen. Naast het inloggen met eID of token kan dit dus ook met deze app. 
Concreet: u hoeft geen kaartlezer of kaartje met codes meer bij de hand te hebben om ons eender welke volmacht te verlenen. 

Ook websites zoals Kind & Gezin, Proximus, Doccle en Nexuzhealth werken al met dit systeem.
Belangrijke documenten ondertekenen?  Uw medisch dossier inkijken? Kinderspel!

 

Eénmalige activatie

Om aan de slag te kunnen moet u nog één allerlaatste keer uw kaartlezer(s) en kaarten op tafel leggen. Uiteraard begint alles met het downloaden van de app in de Appstore (iOs) of Google Play (Android).  Via de ITSME-website en/of via de partnerbanken kan u dan aan de slag om uw identiteitsgegevens te koppelen. 
Om uw bank te koppelen heeft u hiervoor uw desbetreffende kaartlezer en uw bankkaart nodig.  
Koppelt u de app via de ITSME-website dan houdt u best uw eID met bijhorende pincode en kaartlezer bij de hand.
Als u klaar bent met de activatie heeft u in de toekomst genoeg aan een vijfcijferige code of –nog beter-  uw vingerafdruk om gebruik te maken van deze eenvoudige applicatie.

 

Wij ijveren er dus voor dat u die blinkende smartphone gebruikt om uw administratieve verplichtingen te vereenvoudigen. De installatie kost u weinig moeite, geen geld en levert u toch op eenvoudige manier tijdswinst op.  Plus, als wij u in de toekomst vragen om een nieuwe volmacht, ziet u daar geen enkel probleem in.  Win-win!

 

Ziekte-uitkering vanaf eerste dag?

Huidige regeling

Sinds 1 januari 2018 kan je als zelfstandige een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de vijftiende ziektedag. Er is dus een soort wachtperiode van 2 weken. In het vakjargon staat deze wachtperiode gekend als “carenzperiode”. Tot eind 2017 was deze nog een maand, waardoor je pas recht had op een uitkering vanaf de tweede maand ziekte.


Aanpassing vanaf 1 juli

Op 1 juli 2019 verdwijnt deze carenzperiode. Een zelfstandige die vanaf dat ogenblik ziek valt, krijgt vanaf de eerste dag een uitkering, op voorwaarde dat:

 • hij/zij minstens 8 dagen ziek zal zijn én
 • tijdig aangifte doet van de arbeidsongeschiktheid.

Een uitkering aanvragen met terugwerkende kracht zal niet langer mogelijk zijn.


Wat te doen?

Wanneer je door ziekte of ongeval vermoedelijk langer dan 7 dagen “out” zal zijn, vraag je de dokter een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Dus géén gewoon ziektebriefje! De datum van het getuigschrift bepaalt de start van je arbeidsongeschiktheid. Het getuigschrift dient je binnen de 7 dagen per post, liefst aangetekend, te bezorgen aan je ziekenfonds.

UBO-REGISTER: WAT EN WAAROM ?

 

In de strijd tegen het witwassen, de financiering van terrorisme en het beperktere gebruik van cash geld voert België het gebruik in van een register van uiteindelijke begunstigden (in het Engels ‘Ultimate Benificial Owner, kortweg ‘UBO’ genoemd; hierna het “UBO-register”). 

De bestuurders van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen, bij te houden en aan te vullen in het register.

 

1. WIE IS EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. Voor elk van deze entiteiten zijn verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden voorzien.

 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of van de stemrechten in deze vennootschap houdt / houden.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft / hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. Bij gebrek aan aangeduide personen volgens de 2 bovenstaande categoriën, de natuurlijke persoon of personen die behoort / behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting bestaat;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter; 
 2. de trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden in wier hoofdzakelijk belang de de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

 

2. AANVULLENDE BEGRIPPEN

Een “rechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die de rechtstreekse eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit.

Een “onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die via één of meerdere juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit (bijvoorbeeld via een holdingvennootschap).

 

3. WAT MEEDELEN ?

Van elk van de uiteindelijke begunstigden (van vennootschappen) dienen volgende informatie meegeven te worden:

 1. de naam;
 2. de (eerste) voornaam;
 3. de geboortedatum;
 4. nationaliteit;
 5. land van verblijf;
 6. volledig verblijfadres
 7. datum waarop hij / zij uiteindelijke begunstigde is geworden
 8. nationaal nummer;
 9. of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse begunstigde;
 10. omvang van het uiteindelijk belang
  • het percentage van de aandelen bij rechtstreekse uiteindelijke begunstigden
  • de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten bij onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden

 

4. TIMING EN TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER

U heeft tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal. Om aan te melden dient u gebruik te maken van je EID met bijhorende pincode, of de ITSME-toepassing.

 

5. NAZICHT EN OPVOLGING

De ingevoerde informatie in het UBO-register dient ten minste jaarlijks geverifieerd te worden. Wijzigingen gedurende het jaar dienen binnen een termijn van een maand na de wijziging doorgevoerd te worden.

 

6. MANDATARIS AANWIJZEN

Sinds 11 januari werd voorzien in een extern UBO-mandaat. Hiermee kan je ons mandateren om deze administratieve verplichting voor u te vervullen.

Indien u wenst Gevimar hiertoe te mandateren, verzoeken wij u om een bevestigingsmail te sturen naar liesbeth@gevimar.be en dit voor 28.02.2019.

Nadien wordt u gecontacteerd om langs te komen op kantoor om het mandaat (of de mandaten bij meerdere aandeelhouders / bestuurders) te activeren via uw EID met bijhorende pincode. Tevens verzoeken wij u om het aandelenregister van uw vennootschap(pen) mee te brengen.

 

Gezien deze formaliteit buiten onze vaste opdracht valt zien wij ons genoodzaakt hiervoor een bijkomstig ereloon te factureren van 150,00 euro exclusief BTW. Bij een latere wijziging van de uiteindelijke begunstigden voorzien we een ereloon van 100,00 euro exclusief BTW (richtprijs 2019, indexeerbaar).