Wanneer u bezoek krijgt van de fiscus, kan er discussie ontstaan over wat de controleurs mogen doen en wat niet. Maar wat mag wettelijk gezien?

Wat mag de fiscus doen?

Bezoekrecht

Je bent verplicht de fiscus vrije toegang te verlenen tot de beroepsgebouwen, -lokalen en –terreinen, inclusief die waarvan de fiscus vermoedt dat er beroepsactiviteiten verricht worden. Het bezoek moet niet vooraf aangekondigd worden maar mag je niet belemmeren in jouw beroepsactiviteiten.

Tip 1 : Ze moeten zich kunnen legitimeren met een aanstellingsbewijs

Tip 2 : De toegang kan enkel verleend worden door de ‘belastingplichtige of zijn gemachtigde’ dus niet bv. je partner, de kinderen, … tenzij je hen toestemming gegeven hebt om de fiscus binnen te laten.

Tip 3 : In de gezinswoning of andere bewoonde lokalen mogen de controleurs enkel binnen tussen 5 uur ’s morgens en 21 uur. Op voorwaarde dat ze een machtiging hebben van de politierechter.

Inzagerecht

Je moet de controleurs alle boeken en documenten voorleggen die volgens hen noodzakelijk zijn. Je hebt het recht niet om te bepalen in welke documenten de fiscus inzage heeft. En je moet jouw volledige medewerking geven om alles te voorzien.

Wat mag de fiscus niet doen?

Toegang forceren

Ben je niet thuis of weiger je de controleurs binnen te laten, dan hebben zij het recht niet om toch binnen te komen.

Eigenmachtig inzage afdwingen

Weiger je inzage te geven in bepaalde documenten of bestanden dan mogen de controleurs de inzage niet afdwingen. Zonder jouw akkoord mogen ze niet op zoek gaan naar bestanden of documenten.

Wat als u niet meewerkt?

Boetes

Als je niet meewerkt dan kan de fiscus je administratieve boetes opleggen. Overtredingen met bedrieglijk opzet of met de bedoeling om te schaden, kunnen gesanctioneerd worden met een gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete.

Aanslag van ambtswege

Bij een weigering om inzage te verlenen in boeken en bestanden kan de controleur bovendien de aanslag van ambtswege toepassen. De bewijslast wordt dan omgekeerd, d.w.z. dat het dan aan jou is om het bedrag van de belastbare inkomsten volgens de fiscus te weerleggen.