Archives for ondernemen

Share en like: niet zo onschuldig

U kent ze wel, de ‘deel & like’ – berichten op het nieuwsoverzicht van Facebook.  Wellicht heeft u zelf reeds zo’n actie op poten gezet.  Dat u daarmee de Facebook Guidelines overtreedt en zelfs een boete van de kansspelcommissie riskeert, is dan misschien nieuw voor u.

Het lijkt zo efficiënt: een win-actie om massaal volgers bij te krijgen op uw Facebook-pagina.  Heel wat vrienden van uw bestaande volgers krijgen zo uw producten te zien op hun tijdlijn.
Met een goede campagne kan uw naambekendheid en uw verkoop plots razendsnel de hoogte in schieten. 

Vandaar dat iedere handelaar dan ook op deze trein lijkt te springen.  Open maar even uw Facebook-app en let even op het aantal ‘share en like’-posts die u ofwel onbewust voorbij veegt ofwel vrolijk deelt met uw vrienden.  Er lijkt maar geen einde aan te komen.

Maar… het mag eigenlijk niet. 

 

Lees hieronder wat zoal verboden is:

 • U mag uw volgers niet vragen om uw content te delen op hun persoonlijke tijdlijn.
 • Filmpjes van een tombolatrekking op Facebook zijn verboden. Een willekeurige verloting is strafbaar.
 • U mag deelnemers niet vragen om zichtzelf te taggen in een foto indien zij niet zelf op die foto staan. Een tag is immers altijd gekoppeld aan een persoon.
 • U mag deelnemers ook niet vragen om deel te nemen door berichten of foto’s op hun persoonlijk profiel te plaatsen.
 • U mag geen bijdragen vragen om deel te nemen.
 • De uiteindelijke winnaar(s) van de wedstrijd mag u niet taggen op uw pagina. Uiteraard kan u wel posten dat de winnaar bekend is en dat hij / zij een e-mail of persoonlijk bericht mag verwachten.

 

We geven u enkele tips om het beter aan te pakken:

 • Iedereen (ook niet-volgers) moet kunnen deelnemen aan de wedstrijd.
 • U kan likes verzamelen en de likers mag u belonen.
 • U mag vragen om te reageren op geposte berichten of foto’s, of om iets te posten op UW pagina.
 • U mag een foto posten en bijvoorbeeld vragen naar reacties met originele antwoorden.
 • Als u werkt met een schiftingsvraag, voorzie dan in een verduidelijking zoals ‘de eerste reacties winnen’.
 • U kan gebruik maken van een app om de winnaar eerlijk te kiezen.
 • Het is een goed idee om vooraf een wedstrijdreglement op te maken om zo discussies achteraf te vermijden. Facebook eist dat u duidelijk aangeeft dat Facebook zelf gevrijwaard is en e de wedstrijd niet sponsort of goedkeurt.
 • Op Instagram hoeft u geen rekening te houden met de Facebook Guidelines en kan u wel nog vragen aan gebruikers om foto’s te posten op hun eigen account. Lotingen zijn hier echter ook verboden.

 

Wie de regels niet naleeft, riskeert dat zijn actie of pagina offline wordt gehaald. 
Wanneer u een tombola organiseert, bent u strafbaar en kan de kansspelcommissie u fors beboeten. 

Wees dus creatief met uw marketing!

 

Een BV(ba) zonder kapitaal

Heeft u het al gehoord?  De BVBA werd een BV.  Het begrip ‘startkapitaal’ viel sedert 1 mei weg. 
U hoeft geen 18.600 euro of 6.200 euro (bij meerdere vennoten) meer op te hoesten als u de overstap wil maken naar de meest voorkomende vennootschapsvorm.

Op 1 mei 2019 ging het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in voege en dat was nogal een ‘big deal’ in het vennootschapslandschap.

Bestaande vennootschappen moeten niet vrezen; er verandert niet meteen zo veel.  Op termijn (tegen 01.01.2024) dient elke vennootschap zijn statuten aangepast te hebben naar de nieuwe wetgeving maar de kans is groot dat u in tussentijd een statutenwijziging zal doorvoeren (naamswijziging, doelwijziging, e.d.).  U kan u op dat moment in orde stellen.

Nieuwe oprichtingen zullen echter wel al onder de nieuwe wetgeving vallen. 

Wanneer u dus naar de boekhouder of notaris stapt om een BV op te richten, zal er in plaats van een ‘startkapitaal’ gesproken worden over een ‘aanvangsvermogen’.   
Dat aanvangsvermogen bestaat uit een inbreng in de vorm van geld, activa of expertise. 

 

De oprichters dienen er op toe te zien dat de BV over een eigen vermogen beschikt dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

 

Hoeveel is ‘toereikend’?

Het concrete antwoord hierop hangt af van heel wat factoren zoals sector, activiteit, investeringen, prognose van de inkomsten, enz…  Het bedrag zal dus verschillend zijn per oprichting en wordt bepaald volgens de specifieke situatie en de behoeften van de vennootschap. 

Het aanvangsvermogen moet verantwoord worden in het op te stellen financieel plan.  Uw intenties worden in dit financieel plan cijfermatig berekend en verantwoord.

De oprichting van een BV kan financieel dus een stuk minder zwaar uitvallen dan vroeger, maar zoals altijd heerst het ‘bezint eer ge begint’-principe.  Het spreekt voor zich dat u bij dergelijke beslissingen best eerst advies inwint bij Gevimar.

 

Bye bye kaartlezer: maak kennis met de ITSME-app

 

Als het goed is, mag het ook gezegd worden.

Dankzij de ITSME-app nemen we afscheid van de kaartlezer.   
Met de applicatie kunt u in een handomdraai inloggen bij uw online bank, de overheidsportalen en nog vele andere websites.  Met enkel een vingerafdruk of een code kan u tevens transacties goedkeuren, documenten ondertekenen en zoveel meer.

 

Blijf maar lekker waar je bent

U heeft wel andere dingen te doen dan naar de bank te hollen of naar ons, uw boekhouder, om uw identiteitskaart even in de lezer te komen steken.  
Dat weten we.  
Toch vragen we u vaak om langs te komen hiervoor.  Een aanvraag KMO-portefeuille, uw personenbelasting indienen, invullen van het UBO-register,… 
Het gebruik is snel, eenvoudig en de applicatie is bovendien gratis EN veilig!

 

Talloze mogelijkheden

Vandaag werkt ITSME al samen met heel wat bekende en minder bekende partners. Bij de grote banken zoals ING, Belfius, KBC en BNP Paribas Fortis is het al niet meer noodzakelijk om te sukkelen met verschillende kaartlezers.  Met de app kunt u zowel inloggen als transacties bevestigen.

Wij zijn vooral gelukkig met de samenwerking met CSAM; deze module wordt gebruikt om zowat op alle belangrijke overheidsportalen in te loggen. Naast het inloggen met eID of token kan dit dus ook met deze app. 
Concreet: u hoeft geen kaartlezer of kaartje met codes meer bij de hand te hebben om ons eender welke volmacht te verlenen. 

Ook websites zoals Kind & Gezin, Proximus, Doccle en Nexuzhealth werken al met dit systeem.
Belangrijke documenten ondertekenen?  Uw medisch dossier inkijken? Kinderspel!

 

Eénmalige activatie

Om aan de slag te kunnen moet u nog één allerlaatste keer uw kaartlezer(s) en kaarten op tafel leggen. Uiteraard begint alles met het downloaden van de app in de Appstore (iOs) of Google Play (Android).  Via de ITSME-website en/of via de partnerbanken kan u dan aan de slag om uw identiteitsgegevens te koppelen. 
Om uw bank te koppelen heeft u hiervoor uw desbetreffende kaartlezer en uw bankkaart nodig.  
Koppelt u de app via de ITSME-website dan houdt u best uw eID met bijhorende pincode en kaartlezer bij de hand.
Als u klaar bent met de activatie heeft u in de toekomst genoeg aan een vijfcijferige code of –nog beter-  uw vingerafdruk om gebruik te maken van deze eenvoudige applicatie.

 

Wij ijveren er dus voor dat u die blinkende smartphone gebruikt om uw administratieve verplichtingen te vereenvoudigen. De installatie kost u weinig moeite, geen geld en levert u toch op eenvoudige manier tijdswinst op.  Plus, als wij u in de toekomst vragen om een nieuwe volmacht, ziet u daar geen enkel probleem in.  Win-win!

 

Ziekte-uitkering vanaf eerste dag?

Huidige regeling

Sinds 1 januari 2018 kan je als zelfstandige een ziekte-uitkering ontvangen vanaf de vijftiende ziektedag. Er is dus een soort wachtperiode van 2 weken. In het vakjargon staat deze wachtperiode gekend als “carenzperiode”. Tot eind 2017 was deze nog een maand, waardoor je pas recht had op een uitkering vanaf de tweede maand ziekte.


Aanpassing vanaf 1 juli

Op 1 juli 2019 verdwijnt deze carenzperiode. Een zelfstandige die vanaf dat ogenblik ziek valt, krijgt vanaf de eerste dag een uitkering, op voorwaarde dat:

 • hij/zij minstens 8 dagen ziek zal zijn én
 • tijdig aangifte doet van de arbeidsongeschiktheid.

Een uitkering aanvragen met terugwerkende kracht zal niet langer mogelijk zijn.


Wat te doen?

Wanneer je door ziekte of ongeval vermoedelijk langer dan 7 dagen “out” zal zijn, vraag je de dokter een “getuigschrift van arbeidsongeschiktheid”. Dus géén gewoon ziektebriefje! De datum van het getuigschrift bepaalt de start van je arbeidsongeschiktheid. Het getuigschrift dient je binnen de 7 dagen per post, liefst aangetekend, te bezorgen aan je ziekenfonds.

UBO-REGISTER: WAT EN WAAROM ?

 

In de strijd tegen het witwassen, de financiering van terrorisme en het beperktere gebruik van cash geld voert België het gebruik in van een register van uiteindelijke begunstigden (in het Engels ‘Ultimate Benificial Owner, kortweg ‘UBO’ genoemd; hierna het “UBO-register”). 

De bestuurders van vennootschappen, (internationale) vzw’s en stichtingen zijn verplicht om toereikende, accurate en actuele informatie over hun uiteindelijke begunstigden in te winnen, bij te houden en aan te vullen in het register.

 

1. WIE IS EEN UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE ?

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten juridische entiteiten, namelijk vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts en andere juridische entiteiten die vergelijkbaar zijn met trusts. Voor elk van deze entiteiten zijn verschillende categorieën van uiteindelijke begunstigden voorzien.

 

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van vennootschappen:

 1. De natuurlijke perso(o)n(en) die rechtstreeks of onrechtstreeks meer dan 25% van de aandelen of van de stemrechten in deze vennootschap houdt / houden.
 2. De natuurlijke perso(o)n(en) die zeggenschap heeft / hebben over deze vennootschap via andere middelen (bv. aandeelhoudersovereenkomst, het recht om de leden van de raad van bestuur te benoemen, vetorecht).
 3. Bij gebrek aan aangeduide personen volgens de 2 bovenstaande categoriën, de natuurlijke persoon of personen die behoort / behoren tot het hoger leidinggevend personeel.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van (internationale) vzw’s en stichtingen:

 1. de leden van de raad van bestuur;
 2. de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 3. de personen belast met het dagelijks bestuur;
 4. de stichters van een stichting;
 5. de natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de (internationale) vzw of stichting bestaat;
 6. elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de (internationale) vereniging of stichting uitoefent.

Worden beschouwd als uiteindelijke begunstigden in het geval van trusts en andere juridische constructies die daarmee vergelijkbaar zijn:

 1. de oprichter; 
 2. de trustee(s);
 3. de eventuele protector;
 4. de begunstigden in wier hoofdzakelijk belang de de trust werd opgericht of werkzaam is; 
 5. elke andere natuurlijke persoon die wegens het feit dat hij directe of indirecte eigenaar is of via andere middelen, uiteindelijke zeggenschap over de trust uitoefent.

 

2. AANVULLENDE BEGRIPPEN

Een “rechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die de rechtstreekse eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit.

Een “onrechtstreekse uiteindelijke begunstigde” is een uiteindelijke begunstigde die via één of meerdere juridische entiteiten de eigenaar is of zeggenschap heeft over de informatieplichtige entiteit (bijvoorbeeld via een holdingvennootschap).

 

3. WAT MEEDELEN ?

Van elk van de uiteindelijke begunstigden (van vennootschappen) dienen volgende informatie meegeven te worden:

 1. de naam;
 2. de (eerste) voornaam;
 3. de geboortedatum;
 4. nationaliteit;
 5. land van verblijf;
 6. volledig verblijfadres
 7. datum waarop hij / zij uiteindelijke begunstigde is geworden
 8. nationaal nummer;
 9. of het gaat om een rechtstreekse of onrechtstreekse begunstigde;
 10. omvang van het uiteindelijk belang
  • het percentage van de aandelen bij rechtstreekse uiteindelijke begunstigden
  • de gewogen percentages van de aandelen of stemrechten bij onrechtstreekse uiteindelijke begunstigden

 

4. TIMING EN TOEGANG TOT HET UBO-REGISTER

U heeft tijd tot 31 maart 2019 om uw uiteindelijke begunstigden voor de eerste maal te registreren. U kunt uw uiteindelijke begunstigden registreren door u aan te melden bij de toepassing op het MyMinFin-portaal. Om aan te melden dient u gebruik te maken van je EID met bijhorende pincode, of de ITSME-toepassing.

 

5. NAZICHT EN OPVOLGING

De ingevoerde informatie in het UBO-register dient ten minste jaarlijks geverifieerd te worden. Wijzigingen gedurende het jaar dienen binnen een termijn van een maand na de wijziging doorgevoerd te worden.

 

6. MANDATARIS AANWIJZEN

Sinds 11 januari werd voorzien in een extern UBO-mandaat. Hiermee kan je ons mandateren om deze administratieve verplichting voor u te vervullen.

Indien u wenst Gevimar hiertoe te mandateren, verzoeken wij u om een bevestigingsmail te sturen naar liesbeth@gevimar.be en dit voor 28.02.2019.

Nadien wordt u gecontacteerd om langs te komen op kantoor om het mandaat (of de mandaten bij meerdere aandeelhouders / bestuurders) te activeren via uw EID met bijhorende pincode. Tevens verzoeken wij u om het aandelenregister van uw vennootschap(pen) mee te brengen.

 

Gezien deze formaliteit buiten onze vaste opdracht valt zien wij ons genoodzaakt hiervoor een bijkomstig ereloon te factureren van 150,00 euro exclusief BTW. Bij een latere wijziging van de uiteindelijke begunstigden voorzien we een ereloon van 100,00 euro exclusief BTW (richtprijs 2019, indexeerbaar).

Hoe pakt u het protest van een factuur correct aan?

Wanneer u een factuur ontvangt waarmee u niet akkoord gaat, kan u deze op vele manieren betwisten. Het kan telefonisch, via mail, enz. Maar wat doet u nu het best?

 

Reageer op tijd

Let er op dat u zeker op tijd protesteert. U doet dit best binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Lees er ook de verkoopvoorwaarden op na om te zien of hierin geen afwijkende termijn wordt aangegeven.

Tip: hou de envelop met de datum van de poststempel bij. Zo kan u de ontvangstdag bewijzen.

 

Met een aangetekend schrijven

Protesteer aangetekend. Wanneer uw leverancier er een zaak van maakt, moet u aantonen dat u tijdig hebt geprotesteerd. In principe kan dit ook met een mailtje en ontvangstbewijs, maar u staat nog steeds sterker met een aangetekend schrijven. Ook hiervoor leest u best de verkoopvoorwaarden na. Hierin staat vaak hoe u een factuur moet protesteren.

 

Wees nauwkeurig en motiveer

Schrijf niet gewoon dat u de factuur niet aanvaardt, want een protest is slechts geldig als het nauwkeurig en gemotiveerd is. U moet duidelijk aangeven waarom u de factuur protesteert. Gaat het om een verkeerd aangerekende prijs, werden de goederen niet geleverd,…

Geef ook duidelijk aan of u de volledige factuur protesteert of alleen maar een deel ervan. Wanneer u slechts een deel protesteert, betaal dan wel het deel waarmee u wel akkoord gaat. Vermeld dit in uw schrijven met de mededeling dat u een deelbetaling doet ‘onder voorbehoud van alle recht’.

Onderaanneming & inhoudingsplicht

Wanneer u samenwerkt met een onderaannemer, dan moet u voor u zijn factuur betaalt, nazien of die geen sociale en/of fiscale schulden heeft.

Dit principe werkt in twee richtingen.

Is uw klant een zelfstandige of een onderneming, dan moet die voor hij uw factuur betaalt, nazien of u schulden heeft.

Ook wanneer uw onderaannemer op zijn beurt werkt met een onderaannemer, dan speelt die inhoudingsplicht.

Deze inhoudingsplicht kan u sedert begin maart ook raadplegen via uw smartphone.

Wat als u geen inhouding doet?

 • Risico: zware sanctie
 • De RSZ kan u verplichtingen om de schulden van uw collega te betalen.

Waar het ondernemingsnummer nazien?

Wat als de app rood licht heeft?

 • De aannemer heeft fiscale en/of sociale schulden
 • In het geval van sociale schulden moet u 35% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de RSZ :
  • BIC: PCHQBEBB
  • IBAN: BE76 6790 0001 9295
 • In het geval van fiscale schulden moet u 15% van het factuurbedrag inhouden en doorstorten aan de FOD Financiën :
  • BIC: PCHQBEBB
  • IBAN: BE33 6792 0023 2046

Wat als de app groen licht heeft?

 • Maak schermafdruk en sla dit document op
 • Dan kan u nadien aantonen dat u geen inhoudingen hoefde te doen.

Wat als je klant failliet gaat?

 •  Wie brengt je op de hoogte van het faillissement?

De curator van het faillissement bezorgt je een uitnodiging om de schuldvordering aan te geven.

 • Hoe moet je uw schuldvordering indienen?

Nieuw!  Sinds 01/04/2017 zijn de schuldeisers ook verplicht om een bijdrage van 6,00 euro te betalen voor een aangifte van schuldvordering, vroeger was dit gratis.

Er is een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf de datum van het faillissement om de schuldvordering in te dienen.

De schuldvordering moet elektronisch worden aangegeven via www.regsol.be (behalve door natuurlijke personen en buitenlandse bedrijven).

Verlies je de termijn van 30 dagen uit het oog, dan is dit nog altijd geen ramp, want je kan nog altijd aangifte doen van de openstaande vorderingen tot één jaar na datum van het faillissement.

 • Zal je nog een deel van je geld terug zien?

Als gewone schuldeiser is de kans klein dat je nog je geld terug zal zien. De opbrengst gaat meestal eerst naar de bevoorrechte schuldeisers (bv. banken, RSZ, fiscus,…).

Tip!  Om problemen te vermijden, kan je in uw factuurvoorwaarden of leveringsbonnen een eigendomsvoorbehoud zetten. Dit wil zeggen dat je eigenaar blijft van de geleverde goederen, tot de factuur volledig werd betaald. Legt je klant dan de boeken neer, heb je het recht om je goederen terug op te eisen en op te halen.

Indien er een eigendomsvoorbehoud is, laat je dit best zo snel mogelijk weten aan de curator.

Een leverancier van diensten (bv. accountantskantoor, softwareleverancier, communicatiebureau,…) kan onmogelijk een eigendomsvoorbehoud formuleren.

 • Hoe krijg je een fiscaal attest om het factuurbedrag af te boeken?

Alleen als je een schuldvordering aangeeft bij de curator, en hij deze aanvaardt, kan hij je een fiscaal bewijs bezorgen waaruit blijkt dat je het factuurbedrag niet meer zal kunnen innen.

Dankzij dit attest kan het factuurbedrag worden afgeboekt.

 • Hoe kan je de doorgestorte BTW recupereren?

Met het attest dat je van de curator krijgt, kan je de BTW die al werd doorgestort recupereren.

Moet je een lopende overeenkomst verder blijven uitvoeren na faillissement van een klant?

Een faillissement van een klant betekent niet automatisch een einde van de overeenkomst. De curator die wordt aangesteld moet een beslissing nemen over het al dan niet stopzetten van de overeenkomst en moet u daar zo snel mogelijk van op de hoogte stellen.

Mocht de curator u niet spontaan op de hoogte stellen, moet u zelf een aangetekende brief sturen met de vraag wat er beslis werd in verband met de overeenkomst die u heeft met uw klant. De curator moet u hier binnen de 15 dagen een antwoord op geven. Indien u binnen deze termijn geen antwoord hebt ontvangen, wordt de lopende overeenkomst als verbroken beschouwd.

failliet

Jongeren opleiden op de werkvloer

studentenarbeidAls u in het verleden jongeren wilde aanwerven en opleiden op de werkvloer, bestonden hier 3 systemen voor: leertijd ( het vroegere leercontract), deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) of industrieel leerlingenwezen (ILW).

Sinds 1 september 2016 zijn deze verschillende regelingen hervormd en kunnen hier nog 2 verschillende contracten voor zijn. Het verschil tussen de twee systemen is afhankelijk van het gemiddeld aantal uren die gepresteerd worden op de werkvloer.

 • Vanaf gemiddeld 20 uur per week : overeenkomst alternerende opleiding (OAO). De onderneming betaalt een leervergoeding aan de jongere.
 • Minder dan gemiddeld 20 uur per week : stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO). Hier moet geen vergoeding betaald worden aan de jongere.

Voor contracten met jongeren aangegaan voor 1 september 2016 wijzigt er niets en blijft de oude regeling bestaan.

Als u vanaf 1 september 2016 nieuwe contracten aangaat met jongeren is het verplicht om erkend te worden als leerwerkbedrijf.

Deze erkenning wordt toegekend voor een periode van 5 jaar en is hernieuwbaar. Ze wordt gegeven door het “Vlaams Partnerschap Duaal leren” of door sectoraal partnerschap (als uw sector zelf actief participeert binnen duaal leren).

 1. Voorwaarden om deze erkenning te krijgen:
 2. Er moet een mentor aangeduid worden in de zaaken met ten minste 5 jaar praktijkervaring in het beroep.
 3. De leeftijd kan eventueel naar 23 jaar worden gebracht, als hij of zij een vooropleiding in het beroep kan voorleggen.
 4. Deze moet van onberispelijk gedrag zijn en minimumleeftijd hebben van 25 jaar
 5. Uw bedrijfsuitrusting/organisatie moet voorzien zijn op werkplekleren
 6. De onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben
 7. Uw bedrijf mag geen RSZ of arbeidsrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen

Waar moet u deze erkenning aanvragen?

 • Website www.werkplekduaal.be of bij de trajectbegeleider van school
 • Binnen 14 dagen wordt de aanvraag behandeld
 • Pas na ontvangst van de erkenning, kan u een overeenkomst sluiten met een jongere

Per bedrijfsvestiging en per opleiding dient er een aparte erkenning aangevraagd te worden.

Meer info: www.werkplekduaal.be

Cash geld ontvangen : de spelregels

kassa

Wanneer u minder dan 3.000,00 euro (incl btw) moet betalen:

dan mag het volledige bedrag cash betaald worden.

Wanneer de prijs gelijk is aan of hoger is dan 3.000,00 euro (incl btw):

dan mag tot 10 procent van de prijs cash betaald worden, met een absoluut maximum van 3.000,00 euro.

Voorbeelden:

 • Herstelling dak huis 5.200,00 euro incl btw.
 • Maximum cash te betalen 520,00 (10% van 5.200,00 euro).

 

 • U koopt een auto voor 40.000,00 euro aan een autoverkoper.
 • U mag maximum 3.000,00 euro cash betalen.

Kan ik dit omzeilen door twee facturen te maken?

 • In principe wel: indien het gaat om TWEE aparte verkopen/diensten
 • Transacties die echter verband houden met elkaar worden als 1 transactie beschouwd.
 • Als u dus bijvoorbeeld een voorschotfactuur cash betaald en later de saldofactuur, wordt naar het volledige verschuldigde bedrag gekeken om te zien of de limiet wordt overschreden of niet.

In de vastgoedsector is cash betalen helemaal verboden. Bij de verkoop van een gebouw mag de betaling dus alleen per storting of per cheque gebeuren. Als u een woning laat bouwen of verbouwen mag u wel in cash betalen.

Indien de economische inspectie merkt dat u als ondernemer een overtreding hebt gemaakt op vlak van cashbetalingen dan riskeert u een boete. Die boete bedraag maximaal 10% van het bedrag dat ten onrechte in contanten werd betaald. Zowel de ondernemer als de klant kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het betalen van de boete.

Criterium voor de witte kassa

 

oudekassaVanaf 1 juli 2016 is er een nieuw criterium om te bepalen of er al dan niet met een geregistreerd kassasysteem (GKS) moet gewerkt worden.

 

Als de omzet van de restaurant- en cateringdiensten meer dan 25.000 euro bedraagt, moet een GKS gebruikt worden.
De omzet betreft enkel de maaltijden ter plaatse, niet de afhaalmaaltijden en dranken.
Om te oordelen of de jaaromzet van 25.000 euro bereikt is, kijkt men naar een bepaald referteperiode.

 

 

Er wordt gekeken naar een bepaald referteperiode, afhankelijk van het moment waarop de horeca-uitbater met zijn activiteit begonnen is.

 • Activiteit gestart voor 2015: referentieperiode is 2015
 • Activiteit gestart in de eerste helft van 2015: referteperiode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016
 • Activiteit gestart na 30 juni 2015, maar voor 1 juli 2016: referteperiode bedraagt het aantal maanden dat de zaak bestaat en het drempelbedrag wordt geprorateerd
 • Activiteit gestart na juli: omzet moet geraamd worden

Als blijkt dat de drempel overschreden is, moet de registratie gebeuren binnen de 2 maanden en uiterlijk 1 maand nadien moet gebruik gemaakt worden van een GKS.
Eens de drempel bereikt is, moet men GKS blijven toepassen, ook al zakt men onder de drempel.

Wie geen GKS moet gebruiken, blijft verplicht om een BTW bonnetje uit te reiken voor de geserveerde maaltijden en bijhorende dranken. Elk jaar moet nagegaan worden of de omzetdrempel niet overschreden wordt.

Korting voor contante betaling

Is korting contact verplicht?

Korting voor contante betaling is wettelijk gezien niet verplicht om toe te staan. Toch kan dit interessant zijn. Facturen worden sneller betaald en dit geeft u een extra voordeel tegenover u concurrenten.

Wat is nu een redelijke korting?

De meest courant gebruikte korting is 2% voor betaling binnen de 8 dagen. De korting moet expliciet op de factuur vermeld worden.
Een klant heeft nooit het recht om een korting toe te passen wanneer u zelf geen korting voor contante betaling voorziet.

Betaal niet te veel BTW: op de 2 % korting contant dien je geen BTW te rekenen.  Een cijfervoorbeeld:

  • Mvh 1000€ – 20€ (2% korting) = 980
  • 21% op 980€ = 205.80€
  • Te betalen na 8 dagen factuurdatum: 1000+205.80 = 1205.80€
  • Te betalen binnen 8 dagen 1205.80 – 20 =1185.80€procent

 

Betaaltermijn minder dan 30 dagen : geldig?

betaaltermijnHet is niet zo dat iedereen sowieso 30 dagen de tijd heeft om uw facturen te betalen.  Dat is een algemeen, maar wijd verspreid misverstand. Het enige wat telt, is wat er overeen­gekomen is.

Ook niet voor ondernemingen? Neen, ook daar telt wat u overeengekomen bent (lees: wat er in uw algemene voorwaarden of betalingsvoorwaarden staat). Voor overeenkomsten tussen bedrijven wordt er weliswaar een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen voorzien (vandaar het misverstand uiteraard), maar bedrijven kunnen hiervan afwijken.

Zet u m.a.w. in uw algemene voorwaarden dat al uw facturen betaald moeten zijn binnen de acht dagen, dan is dat dus perfect geldig.

Enkele nieuwtjes / tips

 • De kogel is door de kerk: de BTW op voorschotfacturen is betaalbaar aan de Administratie in het maand / kwartaal waarover de voorschotfactuur werd uitgereikt! De factuurdatum is dus bepalend (vanaf 01.01.2016).

 

 • Iedere horecazaak die minstens 25.000,00 euro omzet haalt uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd (dus aan 12% BTW) moet zich een “witte kassa” aanschaffen. Hiermee komt een einde aan de bekritiseerde 10%-regel.

 

 • Ecocheques zijn vanaf 01.01.2016 elektronisch. Deze worden op dezelfde kaart als uw maaltijdcheques beschikbaar gesteld. De papieren ecocheques blijven evenwel geldig.

 

 • De maximale waarde van een maaltijdcheque kan in 2016 opgetrokken worden van 7 naar 8 euro.

 

 • Heeft u nog een aantal actieve jaren als ondernemer te gaan alvorens in pensioen te gaan? Geef uzelf een verhoogd bezoldiging en pas hierbij de premie van uw groepsverzekering aan – inclusief de backservice

Vereenvoudigde KMO-Portefeuille vanaf 01.04.2016

De Vlaamse regering keurde de bijsturing van de kmo-portefeuille principieel goed. Dit betekent een vereenvoudigde kmo-portefeuille en de lancering van de nieuwe kmo groeisubsidie voor bedrijven met groeiambitie. De wijzigingen gaan in vanaf 1 april 2016.

De wijzigingen zijn na te lezen op de website van het agentschap ondernemen (of klik hier).