Archives for fiscaliteit

Niet voorafbetalen voor vennootschappen wordt duurder!

Eén van de maatregelen van het Zomerakkoord heeft betrekking op de voorafbetalingen voor vennootschappen.

Hoewel voorafbetalingen niet verplicht zijn, wordt een vennootschap bestraft als ze niet voldoende voorafbetaalt. Voor 2017 bedroeg de vermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen nog 2,25% van het totale bedrag van de belastingen. Vanaf aanslagjaar 2019 (ten vroegste voor een boekjaar dat aanvangt op 01.01.2018) bedraagt deze vermeerdering maar liefst 6,75%. Voor de hervorming werd de vermeerdering pas aangerekend indien deze meer was dan 80 euro of meer dan 0,5% van de totale belasting bedroeg. Ook deze regel is afgeschaft en de verhoging zal vanaf nu altijd worden aangerekend.

Enige uitzondering hierop: de eerste drie boekjaren na oprichting kan kleine vennootschappen geen vermeerdering aangerekend worden.

 

Het is dus een pak duurder geworden voor vennootschappen om geen of onvoldoende voorafbetalingen te doen. Als u met uw vennootschap elk jaar een aanzienlijk saldo aan belastingen dient te betalen, is het dus zeker aan te raden om reeds voor 10.04.2018 te starten met voorafbetalingen. Zo spreidt u de belastingdruk en vermijdt u de belastingvermeerdering zoveel mogelijk.

 

Voor eenmanszaken wijzigt er (voorlopig) niets, de belastingvermeerdering blijft op 2,25%. Indien deze geen 80 euro bedraagt of lager is dan 0,5% van de belasting, wordt deze niet aangerekend. Zij hebben zelfs recht op een bonificatie indien ze voldoende voorafbetalingen hebben gedaan wat bij vennootschappen niet het geval is. Ook beginnende zelfstandigen zijn geen vermeerdering verschuldigd voor de eerste drie jaar waarin ze zich gevestigd hebben in hoofdberoep.

Voor meer informatie over de datums, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling van de voorafbetalingen verwijzen we graag naar de handige tool op onze website.

Vanaf 2018 tot € 6.000 per jaar onbelast bijverdienen?

 

Vanaf 01.01.2018 kunnen inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten voor particulieren en diensten in de deeleconomie onder bepaalde voorwaarden tot € 6.000 per jaar onbelast blijven.

Activiteit ?

 • Verenigingswerk ? Bedoeld zijn de op een lijst vermelde activiteiten die u verricht voor een vereniging, die bij de KBO ingeschreven moet zijn en geen winstoogmerk heeft. U kunt geen ‘verenigingswerk’ doen voor een organisatie waarvan u een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
 • Dienst voor particulieren ? Dat zijn diensten die ook op een lijst vermeld staan, die u verricht voor een of meerdere natuurlijke personen.
 • Dienst in de deeleconomie ? Dienst voor particulieren die verleend worden via de tussenkomst van een erkend elektronisch platform.

Voorwaarden ?

U mag met de vereniging of particulier, waarvoor u de diensten verricht, niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. De vrijstelling voor inkomsten van dergelijke aard is enkel mogelijk als u ofwel een zelfstandige bent die sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep, ofwel een werknemer bent die ten minste 80 % werkt ofwel gepensioneerd bent.

Formaliteiten ?

De prestaties zullen via een elektronische aangifte voorafgaandelijk gemeld moeten worden aan de RSZ. Naast de grens van € 6.000 per jaar, zal er ook een maandgrens ingesteld worden. Deze zal vermoedelijk op € 500 euro ingesteld worden.

Opgelet !

Bovenstaande wetgeving is nog steeds niet gepubliceerd. De definitieve teksten en de praktische modaliteiten volgen we verder op.

De fiscus op bezoek: wat mag hij doen en wat niet?

Wanneer u bezoek krijgt van de fiscus, kan er discussie ontstaan over wat de controleurs mogen doen en wat niet. Maar wat mag wettelijk gezien?

Wat mag de fiscus doen?

Bezoekrecht

Je bent verplicht de fiscus vrije toegang te verlenen tot de beroepsgebouwen, -lokalen en –terreinen, inclusief die waarvan de fiscus vermoedt dat er beroepsactiviteiten verricht worden. Het bezoek moet niet vooraf aangekondigd worden maar mag je niet belemmeren in jouw beroepsactiviteiten.

Tip 1 : Ze moeten zich kunnen legitimeren met een aanstellingsbewijs

Tip 2 : De toegang kan enkel verleend worden door de ‘belastingplichtige of zijn gemachtigde’ dus niet bv. je partner, de kinderen, … tenzij je hen toestemming gegeven hebt om de fiscus binnen te laten.

Tip 3 : In de gezinswoning of andere bewoonde lokalen mogen de controleurs enkel binnen tussen 5 uur ’s morgens en 21 uur. Op voorwaarde dat ze een machtiging hebben van de politierechter.

Inzagerecht

Je moet de controleurs alle boeken en documenten voorleggen die volgens hen noodzakelijk zijn. Je hebt het recht niet om te bepalen in welke documenten de fiscus inzage heeft. En je moet jouw volledige medewerking geven om alles te voorzien.

Wat mag de fiscus niet doen?

Toegang forceren

Ben je niet thuis of weiger je de controleurs binnen te laten, dan hebben zij het recht niet om toch binnen te komen.

Eigenmachtig inzage afdwingen

Weiger je inzage te geven in bepaalde documenten of bestanden dan mogen de controleurs de inzage niet afdwingen. Zonder jouw akkoord mogen ze niet op zoek gaan naar bestanden of documenten.

Wat als u niet meewerkt?

Boetes

Als je niet meewerkt dan kan de fiscus je administratieve boetes opleggen. Overtredingen met bedrieglijk opzet of met de bedoeling om te schaden, kunnen gesanctioneerd worden met een gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete.

Aanslag van ambtswege

Bij een weigering om inzage te verlenen in boeken en bestanden kan de controleur bovendien de aanslag van ambtswege toepassen. De bewijslast wordt dan omgekeerd, d.w.z. dat het dan aan jou is om het bedrag van de belastbare inkomsten volgens de fiscus te weerleggen.

Privéruimte wordt bureau; hoe zit dat fiscaal?

Laat u een privéruimte in uw woning herinrichten om er een beroepsruimte van te maken, dan kan u volgende kosten aftrekken als beroepskosten :

 • Verbouwingskosten à 100% aftrekbaar of afschrijfbaar (afhankelijk van het bedrag): bv. behang- en schilderwerken, vernieuwen elektriciteit, leggen van nieuwe vloerbedekking.  Indien u deze werken zelf uitvoert zijn enkel de materialen die u koopt, aftrekbaar. Zorg zeker dat uw BTW-nummer vermeld staat op de factuur.
  • Tip : Normaal gezien dient u hier een intern stuk voor op te maken aan uzelf. Maar: voor herstellings-, onderhouds- en reinigingswerken hoeft dit niet indien de BTW volledig aftrekbaar is. Lees meer in het artikel “BTW betalen op werken voor uzelf”
 • Aankoopprijs deel van de woning : de aankoopprijs van het beroepsgedeelte is voor 100% afschrijfbaar. Het beroepsmatig gedeelte wordt vastgesteld aan de hand van de oppervlakte, de huurwaarde of de intensiteit van het gebruik.
  • Let op : de aftrek in verhouding tot het beroepsgedeelte moet ook worden toegepast voor de jaarlijkse kosten van de woning, zoals bv. intresten, verzekeringen, algemene herstellings- en onderhoudskosten.

PAS OP : Het inbrengen van een gedeelte van de woning kan bij stopzetting gevolgen hebben! Zoals bv. een herziening van de afgetrokken BTW, een gerealiseerde meerwaarde,…

Forfaitaire kilometervergoeding

Doet u als zaakvoerder of als werknemer beroepsverplaatsingen met uw eigen wagen (privaat ingeschreven), dan kan u hiervoor een terugbetaling vragen van de gemaakte autokosten. Ofwel bewijst u het precieze bedrag ofwel maakt u gebruik van een forfait. Dit wordt door de overheid vastgelegd.

De forfaitaire kilometervergoeding wordt jaarlijks aangepast op 1 juli. Van 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 is het nieuwe bedrag €0,3460 per kilometer.

Van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 is het nieuwe bedrag €0,3363 per kilometer. Er vond dus een stijging van dit bedrag plaats.

Om een beroep te kunnen doen op dit forfaitair bedrag mogen de afgelegde kilometers op jaarbasis maximum 24.000 kilometer bedragen. In geval er meer dan 24.000 kilometer per jaar afgelegd worden, moet de reële kostprijs in rekening gebracht worden.

Het bedrag per kilometer is een maximum bedrag. Er kan ook een lager bedrag per kilometer toegepast worden. Ook een hogere vergoeding per kilometer is ook mogelijk. Daarvoor ligt de bewijslast bij de werkgever en de werknemer.

Wat is een R/C zaakvoerder in de vennootschap? Positief of negatief? Wat zijn de gevolgen hiervan?

Wat is een R/C precies?

Een rekening-courant (R/C) kan je het best vergelijken met een bankrekening. De bedrijfsleider heeft een ‘rekening’ in zijn eigen vennootschap waarop privéverrichtingen geboekt worden.

Als je privé geld stort op de rekening, heb je een tegoed op jouw vennootschap. Omgekeerd ontstaat er een schuld wanneer je ten onrechte geld opneemt van de rekening. Zo’n R/C geeft dus aan hoeveel geld je nog tegoed hebt van jouw vennootschap of hoeveel geld je privé nog moet betalen aan de vennootschap.

rekening courant

Wanneer heb je een positieve R/C?

Jouw vennootschap heeft geld van u privé gekregen. Je hebt m.a.w. bank gespeeld voor jouw vennootschap en zij moet je dat geld nog terugbetalen.

Wanneer heb je een negatieve R/C?

De vennootschap heeft op u privé een vordering; je moet dus nog geld aan jouw vennootschap. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je (kleine) privé uitgaven doet op kosten van de vennootschap (bijvoorbeeld digitale televisie in een gsm-abonnement, vrijetijdskledij,… ). Het komt er dus op neer dat je geld geleend hebt van jouw vennootschap en bijgevolg sta je in het rood. Hierbij worden er jaarlijks intresten gerekend. (wettelijk tarief: 9,27% voor AJ 2017)

Hoe ontstaat zo’n negatieve R/C?

 1. Je haalt geld van de rekening van jouw vennootschap.
 2. Je haalt geld uit de kas van de vennootschap.
 3. Je betaalt een privéaankoop met de kaart van de vennootschap.
 4. Uw privé belastbare voordelen worden op uw R/C geboekt.
 5. Je bent zelf klant bij de vennootschap en je betaalt uw factuur niet.

 

Het geld van de vennootschap is niet uw privégeld!

Een schuld aan de vennootschap, is dat dan zo erg?

Wettelijk gezien is er geen beperking aan de opname die je via de R/C verricht. Echter, je wordt fiscaal zwaar gesanctioneerd en je moet oppassen om de financiële situatie van de vennootschap niet te ondermijnen. Bovendien kan je hier verantwoordelijk gesteld worden wegens zogenaamde misbruik van vennootschapsgoederen.

Negatieve R/C; moeilijk een lening bij de bank te verkrijgen?

Is jouw schuld via de R/C aan de vennootschap eerder beperkt, dan zal de bank daar niet moeilijk over doen.

De bank zal je in eerste instantie aanmoedigen om de R/C aan te zuiveren m.a.w. terug te betalen alvorens een krediet toe te staan.

Een stelselmatig hoge R/C-schuld geeft een negatief beeld naar derden toe en dus ook naar de bank. Het komt er immers op neer dat je het vermogen van de vennootschap gebruikt om jouw privénoden als zaakvoerder te financieren. Dat is niet de bedoeling!

Algemene conclusie : het is belangrijk om privé-uitgaven te scheiden van de vennootschap

Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw R/C geen ‘vuilbakrekening’ wordt?

 1. Noteer het best zelf op de factuur waarvoor de uitgaven dienen, dan zal de dossierbeheerder ze ook meteen correct verwerken in de boekhouding.

 2. Bespreek regelmatig de bewegingen op jouw R/C met jouw dossierbeheerder. Op die manier vermijd je onaangename verrassingen.

 3. Maak er een gewoonte van om bij elke betaling een korte omschrijving te vermelden zodat het duidelijk is voor jouw dossierbeheerder waarover het precies gaat.

Afschaffing BTW-voorschotten (nog niet gepubliceerd)

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt schaft de betalingen van BTW-kwartaalvoorschotten af. Deze wijziging werd in de beleidsnota van de minister opgenomen in het kader van een verdere vereenvoudiging van btw-regelgeving en –administratie en zal nu worden uitgevoerd.

Momenteel moet een belastingplichtige die kiest voor een btw-aangifte per kwartaal ook kwartaalvoorschotten betalen. Uiterlijk op de 20e van de tweede en derde maand van elk kwartaal moet er telkens een voorschot van 1/3 van de verschuldigde btw van het vorige kwartaal worden betaald. Dit geldt ook voor ondernemingen die slechts enkele facturen op jaarbasis hebben en soms voorschotten betalen voor een kwartaal waarin ze geen verkoopfacturen aangeven en dus geen btw verschuldigd zijn.

Om de kwartaalaangevers en de maandaangevers op gelijke voet te behandelen, zal de kwartaalaangever wel uiterlijk op 24 december van het kalenderjaar verplicht zijn een voorschot te betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van hetzelfde jaar.

Minister Van Overtveldt : “Door de kwartaalvoorschotten af te schaffen wordt het probleem van de voorfinanciering van de btw opgelost. We verlichten de administratieve druk voor de belastingplichtigen en de administratie. Bovendien worden belastingplichtigen die hun btw maandelijks of per kwartaal aangeven op gelijke voet behandeld.”

Het K.B. zal op korte termijn gepubliceerd worden in het Belgisch Staatsblad en voorziet in een afschaffing van de kwartaalvoorschotten vanaf 1 april 2017.

Bron : www.lexalert.be

Dak isoleren met fiscaal voordeel: nu handelen!

Tot en met 31.12.2016 kunt u uw dak isoleren en daarvoor een belastingvermindering genieten tot 30% van het factuurbedrag, met een maximum van 3.070 euro per woning.

Vanaf 2017 wordt deze belastingvermindering afgeschaft, maar er wordt voorzien in een overgangsmaatregel.

Hieronder vindt u de voorwaarden om te kunnen genieten van de vermindering, zowel van huidige regeling als de overgangsmaatregel.

Algemene voorwaarden belastingvermindering:

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie (eengezinswoning, appartement, studio), waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder bent. Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont.
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer. Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag u ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur (of in bijlage) vermelden (zie http://www.energiesparen.be/aanvraagprocedure )
 • U kunt de belastingvermindering meermaals krijgen, bijvoorbeeld als u dakisolatie plaatst in een andere woning.
 • Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2016: het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 2,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Voorwaarden overgangsmaatregel 2017:

Bij een betalingsdatum van de factuur tot eind 2017 is er alleen een belastingvermindering mogelijk als u ook aan de 4 onderstaande voorwaarden voldoet.

 1. U moet een aannemingsovereenkomst gesloten hebben uiterlijk op 31 december 2016 (een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte geldt als bewijs).
 2. U moet een voorschot gestort hebben uiterlijk op 31 december 2016 (het bedrag van het voorschot is overeen te komen met de aannemer, er is geen minimumbedrag)
 3. U moet de facturen betaald hebben uiterlijk op 31 december 2017.
 4. Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand (Rd-waarde) hebben van minstens 4,5 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt). Het aantal centimeter isolatiemateriaal dat nodig is om een bepaalde Rd-waarde te halen, is afhankelijk van het type materiaal dat gebruikt wordt.

Voor bijkomende vragen of inlichtingen, kunt u steeds bij ons kantoor terecht.

Bron: http://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/belastingvermindering-voor-dakisolatie

Laat uw belastingssaldo dalen met deze tips

geldplantje

Het laatste kwartaal van het jaar 2016 komt er alweer aan. Om de personenbelasting voor inkomstenjaar 2016 in deze laatste drie maanden nog wat te beperken, geven wij hieronder enkele tips:

 • Optimalisatie dienstencheques: Indien u gebruik maakt van dienstencheques, kan u genieten van een belastingvermindering van 30% op een bedrag van maximum 1.410 euro aan aangekochte cheques per persoon. Indien u meer dan het maximum bestelt, brengt het stuk boven het maximum geen extra belastingvermindering meer met zich mee. Dit kan opgelost worden door dienstencheques te bestellen op naam van uw partner, zodat ook hij een belastingbesparing kan genieten. Ook een extra bestelling eind december 2016 in plaats van in januari 2017, kan een optie zijn om aan het maximumbedrag te komen.

Voorbeeld:  Man koopt voor 1.600,00 euro dienstencheques.

Tot 1.410,00 euro brengt dit een belastingbesparing met zich mee van 423,00 euro. Het stuk daarboven brengt geen extra belastingbesparing meer op.
De oplossing hiervoor zou zijn dat er 1.410,00 euro dienstencheques besteld worden op naam van de man en 190 euro op naam van de partner.
Zo verlies je geen belastingvermindering.

 • Pensioensparen: maximumbedrag aftrekbaar voor inkomstenjaar 2016 is 940 euro, dit geeft u een belastingbesparing van 30%, nl. maximum 282 euro. Indien u dit maximumbedrag nog niet bereikt hebt, kunt u dus nog bijstorten in 2016 tot dit bedrag. U kan natuurlijk altijd meer storten dan dit bedrag, maar het bedrag boven deze grens, brengt geen extra belastingbesparing meer met zich mee.

 • Gift: een gift vanaf 40 euro aan een erkende instelling ( klik hier voor meer info ) brengt een belastingvermindering met zich mee van 45%. Indien u dus nog maar 30euro heeft gestort aan het goede doel, is het misschien wel interessant om 10 euro bij te storten, zodat u een vermindering heeft van 18 euro bij een gift van in totaal 40 euro.

 • Sociale bijdragen: Voor zelfstandigen is het zeker belangrijk om de sociale bijdragen van het vierde kwartaal 2016 nog te betalen in 2016, zodat deze kunnen afgetrokken worden van de inkomsten van 2016. Indien de bijdragen maar betaald zouden worden in 2017, worden deze pas opgenomen op het attest van 2017 en zijn deze dus niet aftrekbaar in 2016.

Attest 6% – nieuwe versie

Een woning dient minstens 10 jaar in gebruik te zijn alvorens uitgevoerde renovaties of verbouwingen aan 6% gefactureerd kunnen worden. Voorheen was dit nog 5 jaar. Deze leeftijdsvereiste werd per 01.01.2016 aangepast, doch de wet werd pas van kracht per 12.02.2016.

Teneinde de aannemer correct te laten factureren dient de eigenaar een verklaring in te vullen en te ondertekenen inzake deze leeftijdsvereiste: het 6%-attest.

Door de wetswijziging dient het modelattest uiteraard aangepast te worden. Deze nieuwe versie kunt u hier downloaden: attest_6_btw.

Nieuwe verhoging BTW-vrijstellingsregeling

Met uitzondering van een aantal beroepen (bijv. aannemers, horeca,…) kan je als zelfstandige beroep doen op de vrijstellingsregeling van BTW. Dit houdt in dat u op uw verkopen geen BTW hoeft aan te rekenen, doch op uw kosten geen BTW kan recupereren. Uw administratie vermindert vermits er geen BTW-aangiften ingediend moet worden.

Voorwaarde om van deze regeling gebruikt te kunnen maken is een beperkt omzetcijfer (verkoopcijfer). Dit mag sedert 01.01.2016 de 25.000,00 euro niet overschrijden (voorheen was deze grens 15.000,00 euro).

Bent u nu als BTW-plichtige ingeschreven met indiening van maand- of kwartaalaangiften BTW en behaalde je over 2015 een omzet kleiner dan 25.000,00 euro, dan kan je de omschakeling aanvragen en vanaf 01.07.2016 hiervan gebruik maken.

Denkt u in aanmerking te komen of wenst u hier mee informatie over te vernemen, dan kunt u steeds bij ons terecht hiervoor.

Meer informatie kan je tevens hier nalezen op de site van FOD Financiën.

 

 

Enkele nieuwtjes / tips

 • De kogel is door de kerk: de BTW op voorschotfacturen is betaalbaar aan de Administratie in het maand / kwartaal waarover de voorschotfactuur werd uitgereikt! De factuurdatum is dus bepalend (vanaf 01.01.2016).

 

 • Iedere horecazaak die minstens 25.000,00 euro omzet haalt uit voeding die ter plaatse wordt geconsumeerd (dus aan 12% BTW) moet zich een “witte kassa” aanschaffen. Hiermee komt een einde aan de bekritiseerde 10%-regel.

 

 • Ecocheques zijn vanaf 01.01.2016 elektronisch. Deze worden op dezelfde kaart als uw maaltijdcheques beschikbaar gesteld. De papieren ecocheques blijven evenwel geldig.

 

 • De maximale waarde van een maaltijdcheque kan in 2016 opgetrokken worden van 7 naar 8 euro.

 

 • Heeft u nog een aantal actieve jaren als ondernemer te gaan alvorens in pensioen te gaan? Geef uzelf een verhoogd bezoldiging en pas hierbij de premie van uw groepsverzekering aan – inclusief de backservice

Renoveren aan 6% : aangepaste spelregels !!

Vanaf 1 januari 2016 is het verlaagd btw-tarief van 6% voor verbouwingen van privéwoningen alleen nog van toepassing op woningen van minstens tien jaar oud. Dat heeft de ministerraad van 27.11.2015 beslist.

Werd uw woning in gebruik genomen in 2006 of vroeger, dan heeft deze aanpassing geen invloed. Uw woning voldoet immers aan de ouderdomsvereiste van 10 jaar, waardoor u kan genieten van het tarief van 6%.

Valt de ingebruikname van de woning in de loop van 2011 (2012, 2013,…), dan kunt u pas genieten van het verlaagde tarief vanaf 2021 (2022, 2023,…).

Woningen die al wel vijf jaar, maar nog geen tien jaar oud zijn, (ingebruikname tussen 01.01.2007 en 31.12.2010) kunnen genieten van een overgangsmaatregel. Heeft u immers al werken aan uw privéwoning gepland, maar volgt de uitvoering pas later, dan kunnen deze werken toch nog tot eind 2017 gefactureerd worden tegen 6% btw.

Gaat het om werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, dan dient deze ten laatste 31.12.2015 aangevraagd te zijn.

Betreft het eerder gewone werken zonder vergunningsvereiste, dan is uw contract of ondertekende offerte met de aannemer voldoende. Let wel: de ondertekende offerte dient door uw aannemer afgestempeld te worden bij zijn BTW-controle. Enkel op deze manier heeft u een “vaste datumHet moet immers zeker zijn voor de BTW dat het geen offerte is die geantidateerd werd… Kerstverlof indachtig zijnde kan een aangetekende zending aan de BTW-controle tevens een oplossing zijn

Tax shift: ook positieve veranderingen?

De tax shift is een veel besproken maatregel van onze regering. Naast de negatieve kanten, zoals:

 • BTW op elektriciteit opnieuw 21% ipv 6%;
 • stijging accijnzen op diesel en alcohol (sinds 01/11/2015);
 • verhoging roerende voorheffing van 25% naar 27% vanaf 01/01/2016;

zijn er ook een aantal positieve maatregelen. Deze zijn onder andere:

 • vermindering tarief sociale bijdragen van zelfstandigen (van 22% naar 20,5% over 3 jaar);
 • geen sociale werkgeversbijdragen op aanwerving 1ste werknemer in komende 5 jaar;
 • geleidelijke daling van de werkgeversbijdragen vanaf 2016;
 • verdubbeling investeringsaftrek tot 8% voor KMO’s en zelfstandigen.

Voor meer info omtrent deze maatregelen kunt uiteraard bij ons kantoor terecht.