Archives for boekhouding

Niet voorafbetalen voor vennootschappen wordt duurder!

Eén van de maatregelen van het Zomerakkoord heeft betrekking op de voorafbetalingen voor vennootschappen.

Hoewel voorafbetalingen niet verplicht zijn, wordt een vennootschap bestraft als ze niet voldoende voorafbetaalt. Voor 2017 bedroeg de vermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen nog 2,25% van het totale bedrag van de belastingen. Vanaf aanslagjaar 2019 (ten vroegste voor een boekjaar dat aanvangt op 01.01.2018) bedraagt deze vermeerdering maar liefst 6,75%. Voor de hervorming werd de vermeerdering pas aangerekend indien deze meer was dan 80 euro of meer dan 0,5% van de totale belasting bedroeg. Ook deze regel is afgeschaft en de verhoging zal vanaf nu altijd worden aangerekend.

Enige uitzondering hierop: de eerste drie boekjaren na oprichting kan kleine vennootschappen geen vermeerdering aangerekend worden.

 

Het is dus een pak duurder geworden voor vennootschappen om geen of onvoldoende voorafbetalingen te doen. Als u met uw vennootschap elk jaar een aanzienlijk saldo aan belastingen dient te betalen, is het dus zeker aan te raden om reeds voor 10.04.2018 te starten met voorafbetalingen. Zo spreidt u de belastingdruk en vermijdt u de belastingvermeerdering zoveel mogelijk.

 

Voor eenmanszaken wijzigt er (voorlopig) niets, de belastingvermeerdering blijft op 2,25%. Indien deze geen 80 euro bedraagt of lager is dan 0,5% van de belasting, wordt deze niet aangerekend. Zij hebben zelfs recht op een bonificatie indien ze voldoende voorafbetalingen hebben gedaan wat bij vennootschappen niet het geval is. Ook beginnende zelfstandigen zijn geen vermeerdering verschuldigd voor de eerste drie jaar waarin ze zich gevestigd hebben in hoofdberoep.

Voor meer informatie over de datums, het rekeningnummer en de gestructureerde mededeling van de voorafbetalingen verwijzen we graag naar de handige tool op onze website.

De fiscus op bezoek: wat mag hij doen en wat niet?

Wanneer u bezoek krijgt van de fiscus, kan er discussie ontstaan over wat de controleurs mogen doen en wat niet. Maar wat mag wettelijk gezien?

Wat mag de fiscus doen?

Bezoekrecht

Je bent verplicht de fiscus vrije toegang te verlenen tot de beroepsgebouwen, -lokalen en –terreinen, inclusief die waarvan de fiscus vermoedt dat er beroepsactiviteiten verricht worden. Het bezoek moet niet vooraf aangekondigd worden maar mag je niet belemmeren in jouw beroepsactiviteiten.

Tip 1 : Ze moeten zich kunnen legitimeren met een aanstellingsbewijs

Tip 2 : De toegang kan enkel verleend worden door de ‘belastingplichtige of zijn gemachtigde’ dus niet bv. je partner, de kinderen, … tenzij je hen toestemming gegeven hebt om de fiscus binnen te laten.

Tip 3 : In de gezinswoning of andere bewoonde lokalen mogen de controleurs enkel binnen tussen 5 uur ’s morgens en 21 uur. Op voorwaarde dat ze een machtiging hebben van de politierechter.

Inzagerecht

Je moet de controleurs alle boeken en documenten voorleggen die volgens hen noodzakelijk zijn. Je hebt het recht niet om te bepalen in welke documenten de fiscus inzage heeft. En je moet jouw volledige medewerking geven om alles te voorzien.

Wat mag de fiscus niet doen?

Toegang forceren

Ben je niet thuis of weiger je de controleurs binnen te laten, dan hebben zij het recht niet om toch binnen te komen.

Eigenmachtig inzage afdwingen

Weiger je inzage te geven in bepaalde documenten of bestanden dan mogen de controleurs de inzage niet afdwingen. Zonder jouw akkoord mogen ze niet op zoek gaan naar bestanden of documenten.

Wat als u niet meewerkt?

Boetes

Als je niet meewerkt dan kan de fiscus je administratieve boetes opleggen. Overtredingen met bedrieglijk opzet of met de bedoeling om te schaden, kunnen gesanctioneerd worden met een gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete.

Aanslag van ambtswege

Bij een weigering om inzage te verlenen in boeken en bestanden kan de controleur bovendien de aanslag van ambtswege toepassen. De bewijslast wordt dan omgekeerd, d.w.z. dat het dan aan jou is om het bedrag van de belastbare inkomsten volgens de fiscus te weerleggen.

BTW betalen op werken voor uzelf?

Wanneer u werken in onroerende staat voor uzelf verricht, dient u een intern stuk aan uzelf op te maken. Dit komt op hetzelfde neer als een factuur opmaken aan een klant, maar met uzelf als klant. Het stuk dient u dus eveneens op te nemen in uw boekhouding.

Werken in onroerende staat voor uw zaak

Het maakt niet uit of u een éénmanszaak of vennootschap heeft. Elke BTW-plichtige is BTW verschuldigd over de normale waarde van de werken ongeacht of dit uw eigen economische activiteit is. De normale waarde is de prijs die u normaliter zou betalen aan een derde voor het uitvoeren van de werken.

Zoals reeds vermeld, dient u hier een intern stuk voor op te maken. Dit geldt niet voor herstellingen, onderhoud en reiniging.

De ministerraad heeft ingezien dat dit een nuloperatie (boekhoudkundig) inhoudt en zou deze omslachtige manier van factureren aan zichzelf willen afschaffen. Deze maatregel dient nog gestemd te worden in het parlement en is dus voorlopig nog niet definitief.

Werken in onroerende staat voor u privé

Dit omvat alle werken die u uitvoert voor doeleinden andere dan de eigen economische activiteit. Bv. een slager die een nieuwe vloer legt in zijn living of in de keuken van zijn zoon.

Onze slager-natuurlijke persoon hoeft zich geen zorgen te maken. Dit wegens geen gelijkgestelde dienst; niet behorend tot zijn vak.

Wanneer hij hulp krijgt van zijn personeel of hij heeft een vennootschap dan is het in principe een gelijkgestelde dienst.

Bij een gelijkgestelde dienst moet u de aankoopprijs van het materiaal en de eventuele personeelskosten doorrekenen, niet de EIGEN werkuren. Indien de voorwaarden vervuld zijn, kan het BTW-tarief van 6% worden toegepast op de volledige factuur.

Privéruimte wordt bureau; hoe zit dat fiscaal?

Laat u een privéruimte in uw woning herinrichten om er een beroepsruimte van te maken, dan kan u volgende kosten aftrekken als beroepskosten :

 • Verbouwingskosten à 100% aftrekbaar of afschrijfbaar (afhankelijk van het bedrag): bv. behang- en schilderwerken, vernieuwen elektriciteit, leggen van nieuwe vloerbedekking.  Indien u deze werken zelf uitvoert zijn enkel de materialen die u koopt, aftrekbaar. Zorg zeker dat uw BTW-nummer vermeld staat op de factuur.
  • Tip : Normaal gezien dient u hier een intern stuk voor op te maken aan uzelf. Maar: voor herstellings-, onderhouds- en reinigingswerken hoeft dit niet indien de BTW volledig aftrekbaar is. Lees meer in het artikel “BTW betalen op werken voor uzelf”
 • Aankoopprijs deel van de woning : de aankoopprijs van het beroepsgedeelte is voor 100% afschrijfbaar. Het beroepsmatig gedeelte wordt vastgesteld aan de hand van de oppervlakte, de huurwaarde of de intensiteit van het gebruik.
  • Let op : de aftrek in verhouding tot het beroepsgedeelte moet ook worden toegepast voor de jaarlijkse kosten van de woning, zoals bv. intresten, verzekeringen, algemene herstellings- en onderhoudskosten.

PAS OP : Het inbrengen van een gedeelte van de woning kan bij stopzetting gevolgen hebben! Zoals bv. een herziening van de afgetrokken BTW, een gerealiseerde meerwaarde,…

Privé-aankoop via de zaak?

Een privé-aankoop doen op het btw-nummer van de zaak, omdat u een hogere korting krijgt of omdat u als particulier geen aankoop kan doen, is op zich geen probleem.
De btw is wel hoegenaamd niet recupereerbaar en de uitgave niet aftrekbaar. Schrijf dus duidelijk ‘privé’ op de factuur zodat die correct verwerkt wordt.

Bij een vennootschap wordt dit op rekening courant geboekt.  Privé dien je dit bedrag dus terug te betalen maar je geniet op die manier een lagere aankoopprijs.

 

Verplichtingen voor aftrekbare btw

De btw-administratie zal strenger toekijken of alle wettelijk verplichte vermeldingen op de factuur aanwezig zijn.  Indien dit niet het geval is, wordt de btw niet gerecupereerd en riskeert u een boete.

Het is heel belangrijk dat onder andere uw BTW- nummer vermeld wordt.   Alsook moet de BTW correct toegepast worden.  Een factuur met 21% BTW, terwijl het 6% of medecontractant moest zijn, is onterechte aangerekende btw en bijgevolg niet aftrekbaar.

De andere verplichte factuurvermeldingen zijn:

 • Het woord “Factuur”
 • Factuurdatum
 • Volgnummer
 • Datum van belastbaar feit voor levering of dienst
 • Vervaldatum
 • Identiteitsgegevens van leverancier of klant
 • Uw identiteitsgegevens
 • Vermelding bevoegde Rechtbank van Koophandel
 • Gedetailleerde omschrijving van de geleverde diensten of goederen
 • Maatstaf van heffing
 • Toegepaste btw-tarief en het bedrag van de verschuldigde BTW
 • Reden van afwezigheid van btw:
  • medecontractant: “btw verlegd”
  • intracommunautair: “btw verlegd”
  • vrijstelling van btw: “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstelling van belasting. BTW niet toepasselijk”

De factuur moet opgemaakt worden uiterlijk op de 15de kalenderdag van de maand die volgt na de maand waarin de goederen geleverd werden of de dienst voltooid werd.

Bij de opmaak van een creditnota moet de volgende vermelding worden opgenomen:

 • Het woord “Creditnota”
 • “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”
 • Verwijzing naar de oorspronkelijke factuurnummer en factuurdatum
 • Volgnummer: er is de keuze om de nummering verder te laten lopen tussen de andere facturen of om een aparte nummering te hanteren voor uw creditnota’s

Wijziging factuurvermelding bij vennootschappen

Door een herstructurering is het aantal Rechtbanken van Koophandel sedert april 2014 herleid tot 8. Hierdoor dient de vermelding RPR aangepast te worden naar de nieuw bevoegde Rechtbank en bijhorende afdeling. Viel uw vennootschap voorheen onder arrondissement Kortrijk, dan dient u voortaan “RPR Gent, afdeling Kortrijk” te vermelden.

Hierbij geven we u dan ook een overzichtje van de nieuwe indeling:

 • Rechtbank van koophandel Antwerpen
  • Afdeling Antwerpen
  • Afdeling Hasselt
  • Afdeling Mechelen
  • Afdeling Tongeren
  • Afdeling Turnhout
 • Rechtbank van koophandel Bergen en Charleroi
  • Afdeling Bergen
  • Afdeling Charleroi
  • Afdeling Doornik
 • Rechtbank van koophandel Eupen
 • Rechtbank van koophandel Gent
  • Afdeling Brugge
  • Afdeling Dendermonde
  • Afdeling Gent
  • Afdeling Ieper
  • Afdeling Kortrijk
  • Afdeling Oostende
  • Afdeling Oudenaarde
  • Afdeling Veurne
 • Rechtbank van koophandel Leuven
 • Rechtbank van Koophandel Luik
  • Afdeling Arlon
  • Afdeling Dinant
  • Afdeling Hoei
  • Afdeling Luik
  • Afdeling Marche-en-Famenne
  • Afdeling Namen
  • Afdeling Neufchâteau
  • Afdeling Verviers
 • Rechtbank van Koophandel Nijvel
 • Franstalige rechtbank van koophandel Brussel
 • Nederlandstalige rechtbank van koophandel Brussel