Vanaf 01/04/2017 worden de BTW-voorschotten afgeschaft voor kwartaalaangevers.

Met andere woorden: uw laatste BTW-voorschot betaalde u tegen uiterlijk 20 maart 2017. U betaalt tegen 20 april 2017 het saldo van de aangifte van het 1e kwartaal.  Door de afschaffing dient u in principe pas opnieuw een betaling uit te voeren bij de volgende BTW-aangifte van het 2e kwartaal (20 juli 2017).

Voordeel: U betaalt voortaan het bedrag aan BTW zoals dat voortvloeit uit uw BTW aangifte zelf.  Er moeten geen voorschotten meer betaald worden. U riskeert dus niet langer intresten wegens het niet of te laat betalen van die voorschotten.

Het is niet zo dat er in totaal minder BTW zal moeten worden betaald!  Het totaal verschuldigde bedrag aan BTW zal hetzelfde zijn als anders,  alleen zal het voortaan in één keer betaald moeten worden na het indienen van de kwartaalaangifte in plaats van 2 voorschotbetalingen en een saldobetaling.

Opgelet! Het zal in zekere zin een grotere financiële planning (of discipline van uzelf) vragen.  U moet er voor zorgen dat het totale bedrag aan BTW per kwartaal op de één of andere manier werd ‘gereserveerd’.

Daarom raden wij aan om de voorschotten toch te blijven betalen!
Wij zullen per kwartaal de voorschotbedragen op de BTW brieven blijven vermelden, zodat u vrijblijvend de keuze hebt om de voorschotten al dan niet te betalen.

Vanaf dit jaar zal er wel een decembervoorschot betaald moeten worden tegen uiterlijk 24 december.

uitroeptekens

Meer dan voorheen opletten voor de ‘bijzondere rekening’? In principe heeft u alleen een gewone btw-rekening-courant.  Dit is een rekening die u heeft bij de BTW-administratie waarop alle verrichtingen geregistreerd worden (ingediende BTW aangiftes, betalingen, eventuele nalatigheidsintresten en boetes).

Wat is dan een bijzondere rekening? Dit is het best te vergelijken met een alarmsignaal.  Wanneer uw betalingsachterstand te lang aansleept wordt uw BTW rekening courant op nul gezet en een bijzondere rekening geopend.  Deze bijzondere rekening wordt door een afzonderlijke dienst nauwgezet opgevolgd.

Hogere boete! Elke keer er een bijzondere rekening wordt geopend, wordt het openstaande saldo verhoogd met een boete van 15% .  Daarnaast worden er nalatigheidsintresten van 0,8% / maand aangerekend.
Bij gewone laattijdigheid van betaling worden intresten in eerste instantie bijgeschreven op uw gewone rekening-courant.
Pas als er een zekere opeenvolging ontstaat van laattijdige betalingen wordt een bijzondere rekening geopend.

Tip: Een bijzondere rekening wordt niet geopend zonder uw medeweten. U zal steeds aangetekend verwittigd worden.
Op de aangetekende verwittiging zal u het rekeningnummer en ook de correcte gestructureerde mededeling vinden, deze zijn immers anders dan bij een gewone BTW betaling.

Het rekeningnummer hangt af van de plaats waar u zich heeft gevestigd:

  • Vlaams Gewest, Brussel (Nederlandstalig): BE31 6792 0034 9355 = dienst BTW ontvangsten Mechelen
  • Waals Gewest, Brussel (Franstalig) of Duitse Gemeenschap: BE42 6792 0034 9254 = dienst BTW ontvangsten Namen

Waarom is die bijzondere rekening nu extra van belang?

Door de afschaffing kwartaalvoorschotten vanaf 01/04/2017 bent u niet langer verplicht om deze te betalen, dus de kans is groter dat er betalingsproblemen optreden bij het storten van het saldo van de BTW-aangifte.

Voldoende provisioneren is de boodschap! De BTW moet niet meer worden vooruitbetaald, maar finaal moet wel hetzelfde bedrag betaald worden. Dus dat bedrag moet m.a.w. worden opzijgezet of voorzien worden om het in één keer te kunnen betalen op de rekening van de BTW-ontvangsten.

Extra opletten in een vennootschap!

De BTW-administratie kan bij u persoonlijk aankloppen: bij herhaalde niet-betaling van de BTW door de vennootschap, komt de BTW-administratie bij de bedrijfsleider persoonlijk aankloppen als er sprake is van een fout.

Tweemaal niet betalen is zo’n fout: betaalt de vennootschap-kwartaalaangever haar BTW twee keer niet binnen het jaar, wordt dit geacht een fout van de bedrijfsleider te zijn. Een extra reden dus om de BTW voldoende te provisioneren.