Corona hinderpremie – update 18.03.2020

Velen van jullie contacteerden ons reeds met vragen over de hinderpremie die wordt voorzien voor ondernemers en zelfstandigen die verplicht hun zaak moeten sluiten omwille van de Corona maatregelen.  

De ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting bekomen een eenmalige premie van 4.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten een vergoeding van 160 euro per dag.

Voor ondernemingen die in het weekend moeten sluiten is er een eenmalige premie van 2.000 euro en als ze na 21 dagen hun zaak nog moeten sluiten, krijgen ze een vergoeding van 160 euro per dag.

Restaurants die niet volledig sluiten maar overschakelen op afhaal, kunnen toch van de Corona hinderpremie genieten. Ook frituren die hun eetruimte moeten sluiten, kunnen die premie aanvragen.

De corona hinderpremie wordt beperkt tot 1 premie per bedrijf met een getroffen locatie. Voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE)  RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. 

Meer duidelijkheid over het aanvragen van die nieuwe premie, zal deze week beschikbaar zijn op deze website.

Onze medewerkers zullen u graag begeleiden en ondersteunen bij het indienen van uw aanvraag.  Indien er kan gewerkt worden met een volmacht, kunnen wij de aanvraag in uw naam indienen.  Wij vermoeden echter dat er geen speciale volmacht hiervoor zal voorzien worden (zoals bij de gewone hinderpremie).  Daarom raden we u aan om reeds een federaal token aan te vragen.  Daarmee kunnen we ook op afstand in uw naam inloggen en de aanvraag indienen. 

Dienstverlening Gevimar tijdens de coronacrisis

Gevimar wenst in het belang van zowel klanten als personeel alle genomen maatregelen zoveel mogelijk respecteren.

Hiertoe herleiden we ons tot een minimale fysieke dienstverlening op ons kantoor, terwijl het gros van onze medewerkers van thuis uit zal werken. Om tegemoet te komen aan jullie vragen of wensen, verzoeken we zoveel mogelijk per mail te communiceren. Voor dringende zaken blijven we telefonisch bereikbaar.

Deze maatregelen zijn alvast van toepassing tot en met 3 april 2020. Wanneer de situatie wijzigt, zullen we je hiervan op de hoogte brengen via onze nieuwsbrief, website en sociale media.

Indien je ons niet meteen kan bereiken en je hebt een prangende vraag, bel gerust ook naar het contactcenter Corona die specifiek vragen beantwoordt betreffende de maatregelen voor zelfstandigen.  Bel gratis naar 0800 12 018 – Elke werkdag van 8 uur tot 20 uur.

Zorg voor jezelf en voor je naasten!

10 MAATREGELEN TER ONDERSTEUNING VAN BEDRIJVEN EN ZELFSTANDIGEN NA COVID-19

De federale regering heeft reeds onderstaande 10 maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van COVID-19.

Deze maatregelen zijn er in wezen op gericht om enerzijds ondernemingen die getroffen zijn in staat te stellen hun werknemers tijdelijk werkloos te maken om de werkgelegenheid te behouden, en anderzijds te voorzien in methoden voor spreiding, uitstel en vrijstelling van betaling van sociale bijdragen, voorheffing en sociale en fiscale belastingen voor ondernemingen en zelfstandigen.

 

  1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht

De tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht wordt verlengd met 3 maanden, tot 30 juni 2020. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht zal ook ingeroepen kunnen worden in afwachting van de erkenning als ‘onderneming in moeilijkheden’. Ondernemingen hebben die erkenning nodig om bedienden op tijdelijke werkloosheid om economische redenen te kunnen zetten. De erkenning van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gebeurt binnen de drie à vier dagen. Voor meer informatie, klik hier (update 15/03/2020).

 

  1. Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische reden als om overmacht – worden voor een periode van drie maanden verhoogd van 65 procent naar 70 procent. Bedoeling is om het inkomensverlies voor de getroffen werknemers te beperken.

 

  1. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Wat de socialezekerheidsbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 betreft, zal de COVID-19 problematiek worden aanvaard als een factor die minnelijke betalingstermijnen mogelijk maakt. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Betalingsplan btw

Het zal mogelijk zijn btw-aflossingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de gebruikelijke boetes. Dit op voorwaarde dat de schuldenaar aantoont dat de betalingsmoeilijkheden verband houden met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing

Ook ivm met de bedrijfsvoorheffing zal het mogelijk zijn stortingen te spreiden en vrijgesteld te worden van de boetes. Onder dezelfde voorwaarde. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting

Voor zover wordt aangetoond dat de belastingplichtige betalingsmoeilijkheden heeft door COVID-19, is het mogelijk uitstel van betaling te vragen voor de personenbelasting en de vennootschapsbelasting. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen

Als zelfstandigen in de loop van het jaar merken dat hun inkomsten lager liggen dan het bedrag dat is gebruikt als basis voor de berekening van hun bijdrage, kunnen ze een verlaging van de bijdrage vragen. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen

Voor de sociale zekerheidsbijdragen voor de eerste twee kwartalen van het jaar 2020 wordt het uitstel met een jaar zonder nalatigheidsinteresten en de vrijstelling van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen toegestaan. Opnieuw op voorwaarde dat er een aantoonbaar verband is met COVID-19. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)

Onder dezelfde voorwaarde komen zelfstandigen in hoofdberoep in aanmerking voor het overbruggingsrecht op grond van gedwongen stopzetting van de activiteit, zodra die langer dan een week duurt. De financiële steun bedraagt 1266,37 euro per maand zonder gezinslast en 1582,46 euro met gezinslast. Voor meer informatie, klik hier.

 

  1. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan COVID-19, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.