Vanaf 2018 tot € 6.000 per jaar onbelast bijverdienen?

 

Vanaf 01.01.2018 kunnen inkomsten uit verenigingswerk, occasionele diensten voor particulieren en diensten in de deeleconomie onder bepaalde voorwaarden tot € 6.000 per jaar onbelast blijven.

Activiteit ?

  • Verenigingswerk ? Bedoeld zijn de op een lijst vermelde activiteiten die u verricht voor een vereniging, die bij de KBO ingeschreven moet zijn en geen winstoogmerk heeft. U kunt geen ‘verenigingswerk’ doen voor een organisatie waarvan u een vrijwilligersvergoeding ontvangt.
  • Dienst voor particulieren ? Dat zijn diensten die ook op een lijst vermeld staan, die u verricht voor een of meerdere natuurlijke personen.
  • Dienst in de deeleconomie ? Dienst voor particulieren die verleend worden via de tussenkomst van een erkend elektronisch platform.

Voorwaarden ?

U mag met de vereniging of particulier, waarvoor u de diensten verricht, niet verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst. De vrijstelling voor inkomsten van dergelijke aard is enkel mogelijk als u ofwel een zelfstandige bent die sociale bijdragen betaalt in hoofdberoep, ofwel een werknemer bent die ten minste 80 % werkt ofwel gepensioneerd bent.

Formaliteiten ?

De prestaties zullen via een elektronische aangifte voorafgaandelijk gemeld moeten worden aan de RSZ. Naast de grens van € 6.000 per jaar, zal er ook een maandgrens ingesteld worden. Deze zal vermoedelijk op € 500 euro ingesteld worden.

Opgelet !

Bovenstaande wetgeving is nog steeds niet gepubliceerd. De definitieve teksten en de praktische modaliteiten volgen we verder op.

De fiscus op bezoek: wat mag hij doen en wat niet?

Wanneer u bezoek krijgt van de fiscus, kan er discussie ontstaan over wat de controleurs mogen doen en wat niet. Maar wat mag wettelijk gezien?

Wat mag de fiscus doen?

Bezoekrecht

Je bent verplicht de fiscus vrije toegang te verlenen tot de beroepsgebouwen, -lokalen en –terreinen, inclusief die waarvan de fiscus vermoedt dat er beroepsactiviteiten verricht worden. Het bezoek moet niet vooraf aangekondigd worden maar mag je niet belemmeren in jouw beroepsactiviteiten.

Tip 1 : Ze moeten zich kunnen legitimeren met een aanstellingsbewijs

Tip 2 : De toegang kan enkel verleend worden door de ‘belastingplichtige of zijn gemachtigde’ dus niet bv. je partner, de kinderen, … tenzij je hen toestemming gegeven hebt om de fiscus binnen te laten.

Tip 3 : In de gezinswoning of andere bewoonde lokalen mogen de controleurs enkel binnen tussen 5 uur ’s morgens en 21 uur. Op voorwaarde dat ze een machtiging hebben van de politierechter.

Inzagerecht

Je moet de controleurs alle boeken en documenten voorleggen die volgens hen noodzakelijk zijn. Je hebt het recht niet om te bepalen in welke documenten de fiscus inzage heeft. En je moet jouw volledige medewerking geven om alles te voorzien.

Wat mag de fiscus niet doen?

Toegang forceren

Ben je niet thuis of weiger je de controleurs binnen te laten, dan hebben zij het recht niet om toch binnen te komen.

Eigenmachtig inzage afdwingen

Weiger je inzage te geven in bepaalde documenten of bestanden dan mogen de controleurs de inzage niet afdwingen. Zonder jouw akkoord mogen ze niet op zoek gaan naar bestanden of documenten.

Wat als u niet meewerkt?

Boetes

Als je niet meewerkt dan kan de fiscus je administratieve boetes opleggen. Overtredingen met bedrieglijk opzet of met de bedoeling om te schaden, kunnen gesanctioneerd worden met een gevangenisstraf of strafrechtelijke geldboete.

Aanslag van ambtswege

Bij een weigering om inzage te verlenen in boeken en bestanden kan de controleur bovendien de aanslag van ambtswege toepassen. De bewijslast wordt dan omgekeerd, d.w.z. dat het dan aan jou is om het bedrag van de belastbare inkomsten volgens de fiscus te weerleggen.

Lagere minimum bijdragen voor starters in hoofdberoep

Vandaag betaalt een zelfstandige in hoofdberoep een minimumbijdrage van ongeveer 700 euro per kwartaal. Dit is berekend op een netto belastbaar inkomen van 13.296,25 euro. Als beginnend zelfstandige kan die bijdrage een zware financiële last zijn om te dragen.

In het zogenaamde zomerakkoord komt de regering daaraan tegemoet.  De regering heeft beslist om progressieve inkomensdrempels in te voeren vanaf 1/1/2018.  Dat akkoord is in een wetsontwerp gegoten en goedgekeurd .  Het is nu nog even wachten tot alles definitief tot wet gestemd is.

De kwartaalbijdrage tot het einde van het 1ste jaar zou verlaagd kunnen worden tot 221,60 euro op een geraamd inkomen van 4.432,08 euro.  Gedurende het 2de jaar loopt het weer op tot 443,21 euro op een geraamd inkomen van 8.864,17 euro. Vanaf het 3de jaar worden de volle bijdragen betaald.

Die korting geldt niet voor iedereen.   Enkel startende zelfstandigen die op 1/4/2018 één tot maximaal vier kwartalen zelfstandige in hoofdberoep zijn , zouden er gebruik van kunnen maken.  Daartoe behoren ook de zelfstandigen in bijberoep die overgegaan zijn naar hoofdberoep, alsook de meewerkende echtgenoten.

Om van deze maatregel gebruik te maken moet er een aanvraag ingediend worden voor vermindering van sociale bijdrage bij uw sociaal verzekeringsfonds.  Verwacht u meer te verdienen dan de verlaagde inkomensdrempels doet u dat beter niet.  De sociale bijdragen die u elk kwartaal betaalt zijn immers voorlopige bijdragen die pas definitief worden zodra het inkomen voor de desbetreffende periode definitief gekend is.  Verdient u het 1ste en / of 2de jaar dan toch meer dan de minimumdrempel van respectievelijk 4.432,08 euro en 8.864,17 euro, dat kan u zich verwachten aan een herziening van uw reeds betaalde sociale bijdragen.

Bijkomende drempels voor vermindering voorlopige bijdrage

Sinds 2015 worden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van het jaar zelf. Omdat dit inkomen nog niet onmiddellijk gekend is, betaal je eerst een voorlopige bijdrage.  Onder bepaalde voorwaarden kun je je voorlopige bijdrage verminderen of verhogen zodat ze beter aansluiten bij jouw werkelijke inkomsten.

Wie kan aantonen dat zijn inkomsten tijdens het lopende bijdragejaar waarschijnlijk onder één van de wettelijke vastgelegde drempels blijft, kan een vermindering van zijn voorlopige bijdrage aanvragen . Omdat uit de praktijk blijkt dat de huidige drempels niet de nodige flexibiliteit bieden heeft de regering beslist om extra drempels toe te voegen vanaf 1/1/2018.

Met de nieuwe drempels zal je over meer mogelijkheden beschikken (zie voorbeeld):

– € 13.296,25 (bestaande drempel)

– € 16.752,22

– € 21.106,47

– € 26.592,49 (bestaande drempel)

– € 37.607,47

– € 53.184,99

Voorbeeld:

Een zelfstandige in hoofdberoep verdiende in 2014 € 23.000 euro.  Zijn voorlopige bijdrage voor het jaar 2017 wordt berekend op het inkomen van € 23.000.  Maar hij verwacht in 2017 dat hij maar € 16.000 zal verdienen.  Met de bestaande drempels kan hij geen vermindering van zijn sociale bijdrage aanvragen want de enige beschikbare drempels zijn deze van 13.296, 25 euro en van 26.592,49 euro.  Voor de 1ste drempel blijkt het inkomen te hoog, te zijn, terwijl zijn voorlopige bijdrage al berekend wordt op basis van een inkomen lager dan de 2de drempel.

De zelfstandige kan dankzij de nieuwe drempels vragen om zijn voorlopige bijdrage te berekenen op 16.752,22 euro.  Deze nieuwe drempel sluit beter aan bij zijn verwachte inkomen van 16.000,00 euro.