Afschaffing BTW-voorschotten & aandacht voor de ‘bijzondere rekening’

Vanaf 01/04/2017 worden de BTW-voorschotten afgeschaft voor kwartaalaangevers.

Met andere woorden: uw laatste BTW-voorschot betaalde u tegen uiterlijk 20 maart 2017. U betaalt tegen 20 april 2017 het saldo van de aangifte van het 1e kwartaal.  Door de afschaffing dient u in principe pas opnieuw een betaling uit te voeren bij de volgende BTW-aangifte van het 2e kwartaal (20 juli 2017).

Voordeel: U betaalt voortaan het bedrag aan BTW zoals dat voortvloeit uit uw BTW aangifte zelf.  Er moeten geen voorschotten meer betaald worden. U riskeert dus niet langer intresten wegens het niet of te laat betalen van die voorschotten.

Het is niet zo dat er in totaal minder BTW zal moeten worden betaald!  Het totaal verschuldigde bedrag aan BTW zal hetzelfde zijn als anders,  alleen zal het voortaan in één keer betaald moeten worden na het indienen van de kwartaalaangifte in plaats van 2 voorschotbetalingen en een saldobetaling.

Opgelet! Het zal in zekere zin een grotere financiële planning (of discipline van uzelf) vragen.  U moet er voor zorgen dat het totale bedrag aan BTW per kwartaal op de één of andere manier werd ‘gereserveerd’.

Daarom raden wij aan om de voorschotten toch te blijven betalen!
Wij zullen per kwartaal de voorschotbedragen op de BTW brieven blijven vermelden, zodat u vrijblijvend de keuze hebt om de voorschotten al dan niet te betalen.

Vanaf dit jaar zal er wel een decembervoorschot betaald moeten worden tegen uiterlijk 24 december.

uitroeptekens

Meer dan voorheen opletten voor de ‘bijzondere rekening’? In principe heeft u alleen een gewone btw-rekening-courant.  Dit is een rekening die u heeft bij de BTW-administratie waarop alle verrichtingen geregistreerd worden (ingediende BTW aangiftes, betalingen, eventuele nalatigheidsintresten en boetes).

Wat is dan een bijzondere rekening? Dit is het best te vergelijken met een alarmsignaal.  Wanneer uw betalingsachterstand te lang aansleept wordt uw BTW rekening courant op nul gezet en een bijzondere rekening geopend.  Deze bijzondere rekening wordt door een afzonderlijke dienst nauwgezet opgevolgd.

Hogere boete! Elke keer er een bijzondere rekening wordt geopend, wordt het openstaande saldo verhoogd met een boete van 15% .  Daarnaast worden er nalatigheidsintresten van 0,8% / maand aangerekend.
Bij gewone laattijdigheid van betaling worden intresten in eerste instantie bijgeschreven op uw gewone rekening-courant.
Pas als er een zekere opeenvolging ontstaat van laattijdige betalingen wordt een bijzondere rekening geopend.

Tip: Een bijzondere rekening wordt niet geopend zonder uw medeweten. U zal steeds aangetekend verwittigd worden.
Op de aangetekende verwittiging zal u het rekeningnummer en ook de correcte gestructureerde mededeling vinden, deze zijn immers anders dan bij een gewone BTW betaling.

Het rekeningnummer hangt af van de plaats waar u zich heeft gevestigd:

  • Vlaams Gewest, Brussel (Nederlandstalig): BE31 6792 0034 9355 = dienst BTW ontvangsten Mechelen
  • Waals Gewest, Brussel (Franstalig) of Duitse Gemeenschap: BE42 6792 0034 9254 = dienst BTW ontvangsten Namen

Waarom is die bijzondere rekening nu extra van belang?

Door de afschaffing kwartaalvoorschotten vanaf 01/04/2017 bent u niet langer verplicht om deze te betalen, dus de kans is groter dat er betalingsproblemen optreden bij het storten van het saldo van de BTW-aangifte.

Voldoende provisioneren is de boodschap! De BTW moet niet meer worden vooruitbetaald, maar finaal moet wel hetzelfde bedrag betaald worden. Dus dat bedrag moet m.a.w. worden opzijgezet of voorzien worden om het in één keer te kunnen betalen op de rekening van de BTW-ontvangsten.

Extra opletten in een vennootschap!

De BTW-administratie kan bij u persoonlijk aankloppen: bij herhaalde niet-betaling van de BTW door de vennootschap, komt de BTW-administratie bij de bedrijfsleider persoonlijk aankloppen als er sprake is van een fout.

Tweemaal niet betalen is zo’n fout: betaalt de vennootschap-kwartaalaangever haar BTW twee keer niet binnen het jaar, wordt dit geacht een fout van de bedrijfsleider te zijn. Een extra reden dus om de BTW voldoende te provisioneren.

Wat is een R/C zaakvoerder in de vennootschap? Positief of negatief? Wat zijn de gevolgen hiervan?

Wat is een R/C precies?

Een rekening-courant (R/C) kan je het best vergelijken met een bankrekening. De bedrijfsleider heeft een ‘rekening’ in zijn eigen vennootschap waarop privéverrichtingen geboekt worden.

Als je privé geld stort op de rekening, heb je een tegoed op jouw vennootschap. Omgekeerd ontstaat er een schuld wanneer je ten onrechte geld opneemt van de rekening. Zo’n R/C geeft dus aan hoeveel geld je nog tegoed hebt van jouw vennootschap of hoeveel geld je privé nog moet betalen aan de vennootschap.

rekening courant

Wanneer heb je een positieve R/C?

Jouw vennootschap heeft geld van u privé gekregen. Je hebt m.a.w. bank gespeeld voor jouw vennootschap en zij moet je dat geld nog terugbetalen.

Wanneer heb je een negatieve R/C?

De vennootschap heeft op u privé een vordering; je moet dus nog geld aan jouw vennootschap. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je (kleine) privé uitgaven doet op kosten van de vennootschap (bijvoorbeeld digitale televisie in een gsm-abonnement, vrijetijdskledij,… ). Het komt er dus op neer dat je geld geleend hebt van jouw vennootschap en bijgevolg sta je in het rood. Hierbij worden er jaarlijks intresten gerekend. (wettelijk tarief: 9,27% voor AJ 2017)

Hoe ontstaat zo’n negatieve R/C?

  1. Je haalt geld van de rekening van jouw vennootschap.
  2. Je haalt geld uit de kas van de vennootschap.
  3. Je betaalt een privéaankoop met de kaart van de vennootschap.
  4. Uw privé belastbare voordelen worden op uw R/C geboekt.
  5. Je bent zelf klant bij de vennootschap en je betaalt uw factuur niet.

 

Het geld van de vennootschap is niet uw privégeld!

Een schuld aan de vennootschap, is dat dan zo erg?

Wettelijk gezien is er geen beperking aan de opname die je via de R/C verricht. Echter, je wordt fiscaal zwaar gesanctioneerd en je moet oppassen om de financiële situatie van de vennootschap niet te ondermijnen. Bovendien kan je hier verantwoordelijk gesteld worden wegens zogenaamde misbruik van vennootschapsgoederen.

Negatieve R/C; moeilijk een lening bij de bank te verkrijgen?

Is jouw schuld via de R/C aan de vennootschap eerder beperkt, dan zal de bank daar niet moeilijk over doen.

De bank zal je in eerste instantie aanmoedigen om de R/C aan te zuiveren m.a.w. terug te betalen alvorens een krediet toe te staan.

Een stelselmatig hoge R/C-schuld geeft een negatief beeld naar derden toe en dus ook naar de bank. Het komt er immers op neer dat je het vermogen van de vennootschap gebruikt om jouw privénoden als zaakvoerder te financieren. Dat is niet de bedoeling!

Algemene conclusie : het is belangrijk om privé-uitgaven te scheiden van de vennootschap

Hoe kan je ervoor zorgen dat jouw R/C geen ‘vuilbakrekening’ wordt?

  1. Noteer het best zelf op de factuur waarvoor de uitgaven dienen, dan zal de dossierbeheerder ze ook meteen correct verwerken in de boekhouding.

  2. Bespreek regelmatig de bewegingen op jouw R/C met jouw dossierbeheerder. Op die manier vermijd je onaangename verrassingen.

  3. Maak er een gewoonte van om bij elke betaling een korte omschrijving te vermelden zodat het duidelijk is voor jouw dossierbeheerder waarover het precies gaat.

Eerste bijdrageherziening sociale bijdragen 2015 ontvangen

De kans is groot dat u reeds een herziening van uw sociale bijdragen in uw brievenbus heeft ontvangen. Waarom is dit nu precies en waarom kreeg u dit vroeger niet?rekenmannetje

Vroeger

Tot 2014 werden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van 3 jaar eerder. Dit waren definitieve bijdragen en hierop kon dus later nooit een herziening volgen voor gevestigde zelfstandigen.  Enkel in de eerste 3 jaar van de zelfstandige activiteit kon een herziening gebeuren, indien de voorlopige bijdragen te weinig of teveel bleken te zijn in functie van het definitieve inkomen.

Nu

Sinds 2015 is er een nieuwe berekening voor de sociale bijdragen. Voorlopige bijdragen dienen betaald te worden op basis van het inkomen van 3 jaar terug. Het is echter wel mogelijk om tijdens het lopend kalenderjaar uw bijdragen aan te passen. Wanneer het definitieve inkomen gekend is, worden de bijdragen geregulariseerd.

Begin 2017 zijn dus de eerste regularisaties onderweg op basis van het definitieve inkomen van 2015.

Concreet

Voor 2017 worden uw voorlopige sociale bijdragen dus berekend op het inkomen van 2014. Indien u vermoedt dat uw inkomen (veel) hoger zal liggen dan toen, stort u dus best vrijwillig sociale bijdragen bij. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Bij het tussentijds evalueren van uw resultaat maken we van uw sociale bijdragen sowieso een agendapunt. Zo kan er indien nodig voor het einde van het jaar bijbetaald worden.